Po dridhet Dardan Molliqaj,ja qfare pritet te ndodhe neser me te

Po dridhet Dardan Molliqaj,ja qfare pritet te ndodhe neser me te

Po dridhet Dardan Molliqaj,ja qfare pritet te ndodhe neser me te

Gj,yk,a,ta The,mel,o,re e Prishtinës ka ko,nfir,muar për Gazetën Express se para pak minutash kanë pra,nu,ar kërkesën e pr,okuror,isë për cak,tim,in e mas,ës së pa,rabu,rg,im,it ndaj Dardan Molliqajt dhe Adem Megjuanit. Sea,nca dëg,jimo,re pritet të mbahet gja,të ditës së nesë,rme, ndërsa ora se kur kreu i PSD-së Molliqaj dhe a,kti,vi,sti i kësaj partie Megjuani do të paraqiten në gj,yk,atë nuk dihet ako,ma.Lajmin për Gazetën Express e ka bërë të ditur zëd,h,nës,ja e Gj,ykat,ës Th,emel,or,e të Prishtinës, Mirlinda Gashi.

“Para pak minutash e kemi pra,nuar kërkesën për cak,tim,in e ma,s,ës së para,bu,rgim,it. Sea,nca pritet të mbahet gjatë ditës së ne,sërme”, tha Gashi për Express.Express ra,po,toi pak më parë se par,abur,g,imi ndaj tyre po kër,kohet në drej,tim të vep,rës pe,na,le “s,ulm,i ndaj p,erso,nit zyr,tar”.Ndërsa zyrt,arë të PSD-së, kërkesën për cak,ti,min e par,abu,rg,imit, po e quajnë ork,es,tr,im poli,ti,k.Zyrtari i PSD-së, Frashër Krasniqi, ka thënë se asnjë rr,eth,anë li,gj,ore nuk ekz,ist,on për ta jus,tifi,ku,ar kë,rke,sën e pr,ok,uror,isë për ca,kt,imin e par,abu,rgi,mit ndaj Dardan Molliqajt.

Leave a comment

Your email address will not be published.