E FUNDIT / Vetevendosje vjen me nje vendim te papritur per Shpenzimet e Partise

E FUNDIT / Vetevendosje vjen me nje vendim te papritur per Shpenzimet e Partise

E FUNDIT / Vetevendosje vjen me nje vendim te papritur per Shpenzimet e Partise

Shefja e Grupit Parlamentar të VV-së, Mimoza Kusari ka bërë të ditur se pas pu,bli,kim,it të shpe,nzi,meve të ud,hë,timit të deputetëve të kuvendit Njoftimi i plotë:Sqa,rim dhe njo,ftim.Dje gjatë ditës janë pu,bliku,ar shp,enzi,met e udhëtimi,t të deputetëve të Kuvendit të Kosovës të cilat kanë ngj,al,lur rea,gim,e të shumta të qytetarëve.Duke qenë të vetë,dijs,hëm për rë,ndë,sinë e shpe,nzi,mit të par,asë publike dhe rë,ndës,inë e llogaridhënies për përgjegjësitë e deputetëve, me anë të këtij njoftimi duam të japim të plotë informacionin lidhur me këto ko,mpen,zime.Vendimi mbi kom,penz,imin e depu,tetëve bazuar në për,gjeg,jësitë dhe ob,lig,imet e tyre të punës, daton nga 10 Tetori, 2011 dhe është i nënshkruar nga Kryetari i atë,hers,hëm i Kuvendit z. Jakup Krasniqi. Me anë të këtij ven,dimi, në me,sin e tjer,ave, para,shihet kom,pe,nsimi për shpe,nzi,me të udhëtimit për pjesëmarrje në pu,nim,et e sea,ncës plen,are dhe në ko,misi,onet e caktuara me vlerat si vijon:deri në 30 km – 10 euro deri në 60 km – 20 euro dhe mbi 60 km – 30 euro.

Zba,ti,mi i këtij vendimi nuk bëhet me f,atu,ra të de,rivat,eve, por si pjesë e pag,ës mujore e cila llo,gari,tet au,tom,ati,kisht me pa,gën muj,ore. Dep,ute,tët me ras,tin e regj,istri,mit të tyre për man,date në fillim të sec,ilës le,gjisl,atu,rë, plot,ësoj,në fo,rmul,arët për vend,ban,imin e tyre.Me rastin e re,gji,stri,mit të tyre dhe fillimin e pun,imeve të Kuvendit, au,toma,tikis,ht fillon ll,ogari,tja e pjesë,mar,rjes së tyre në sea,nca dhe kom,isio,ne fun,ks,ion,ale, e me to edhe komp,enzi,mi për udh,ëtime.A,kt,uali,s,ht në leg,jisla,tur,ën e VIII të Kuvendit, janë 67 deputetë të cilët kanë të regj,ist,ruar ven,dbani,min jashtë Prishtinës dhe prej tyre 36 janë nga Lëvizja Vetëvendosje.Me anë të këtij njo,ftimi duam të in,formo,jmë opi,nion publik, se deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje, si shu,mi,cë par,lame,ntare, vull,neta,risht do të të,rhi,qen nga ko,mpe,nzi,mi i shpenzimeve të udhëtimit dhe njëk,ohës,isht thër,ras,in edhe deputetët tjerë të apl,iko,jnë të nje,jtin st,and,ard. Gjithashtu, do të kërkojmë nga Kr,yesia e Kuvendit, ris,hiki,min e vendimit për kom,pen,zimin e deputetëve.Ne mb,etemi të pë,rkush,tuar në ng,rit,jen e perf,orman,ces së punës së deputetëve, lloga,ridhë,nies, dhe përgjegjësisë ndaj qytetarëve të Republikës!

Leave a comment

Your email address will not be published.