E PAPRANUESHME / Milan Radojçiq ben gjestin e papritur ndaj Zyrtareve te Kosoves – Kerkohet reagim i menjehershem i Qeverise

E PAPRANUESHME / Milan Radojçiq ben gjestin e papritur ndaj Zyrtareve te Kosoves – Kerkohet reagim i menjehershem i Qeverise

E PAPRANUESHME / Milan Radojçiq ben gjestin e papritur ndaj Zyrtareve te Kosoves – Kerkohet reagim i menjehershem i Qeverise

Milan Radojçiq i është ar,rat,is,ur P,oli,cis,ë së Ksoovës në pikën kuf,ita,re mes Ksoovës dhe Serbisë në Bërnjak.Radojciq është vënë në li,st,ën e të kë,rkua,rve para disa ditëve, ndërsa sipas bu,rim,eve të Kallxo.com, ai ka ar,rit,ur të ar,rat,is,et pasi i janë marrë dok,umen,tet për v,erif,ik,im nga Po,lic,ia në ku,fi.Rrethanat se si ka ar,ritu,r Radojciq të vo,zi,së makinën prapa e të ar,rati,s,et nuk janë të qarta.

Radojiçiq ishte shp,all,ur në k,ërk,im për ra,st,in e vr,a,sj,es së Oliver Ivanoviqit. I njëjti pas një kohe ishte fsh,i,rë nga li,sta e kë,rki,mit me vendim të pr,oku,ror,it që po e het,on,te çës,ht,jen. Pas një kohe Pr,ok,uror,ia Spe,ci,ale sër,ish e ka ven,dos,ur në li,stën e pers,ona,ve të kë,rku,ar.Para disa javëve, SHBA e s,ank,sion,oi atë dhe disa zyr,t,arë të tjerë të Lis,tës Serbe.

Leave a comment

Your email address will not be published.