Gjenerali Hisen Berisha “dridh” vendin me kete qe sapo tha / Ja qfare e ndaloi te bente Fatmir Sejdiu ndaj çetnikut Sheshel.

Gjenerali Hisen Berisha “dridh” vendin me kete qe sapo tha / Ja qfare e ndaloi te bente Fatmir Sejdiu ndaj çetnikut Sheshel.

Gjenerali Hisen Berisha “dridh” vendin me kete qe sapo tha / Ja qfare e ndaloi te bente Fatmir Sejdiu ndaj çetnikut Sheshel.

-Ko,man,dan,ti i Koshares, Hisen Berisha, muaj më parë ka t,reg,uar se si or,gani,zoi ate,nt,at kun,dër lideri ra,dikal serb, Vojisllav Sheshelit në kohën sa ishte student.“Ne ishim të o,rgani,zuar në atë kohë si studentë, pasi në të gjitha pro,ce,set e rë,ndësi,shme për kombin kanë qenë studentët. Kosova ishte një te,rr inf,ormati,v të përgjithshëm. Ka qenë një m,ision i KSBE-së që in,fo,rmon,te për zhv,ill,imet në Kosovë, Jugosllavia e atëhershme, i lar,goi nga vendi. Në Kosovë të vetmit fo,rc,a që u,shtro,nin dhunë is,hin ga,rda,t e Sheshelit, çe,tni,kët”.

“E kisha banesën afër Gra,nd,it, aty e kishin kri,ju,ar një hapësirë për st,ër,vit,je, bënin s,tërv,itj,e çdo ditë. Asis,te,nti i Sheshelit, jepte mësim të hënën, ndërsa vet Shesheli jepte mësim të enjten. Ai dilte me shëtitë çdo mbrëmje nëpër shesh në Prishtinë, me ato sh,am,iat,…, ishte një lloj pr,esio,ni, d,hu,ne, një lloj kë,pu,tje e çdo shprese për shqiptarët. Ne ishim të pam,bul,uar me inf,orm,im ndërkombëtar, inf,or,mohe,shim vetëm nga Qendra për In,formim e LDK-së atë kohë…..”, kishte deklaruar Berisha kohë më parë në emi,sionin Kojshia Show.“Duke ditur rr,ez,iks,hmëri,në e Sheshelit, ven,dos,ëm me el,imi,nu,…, në grupet tona, unë isha ofi,cer i përgatitur, dhe e mora përg,jeg,jësin,ë. Informata për elim,ini,min e Sheshelit qa,rkul,loi deri te ish presidenti Fatmir Sejdiu. Ai tha se po bëni një ga,bim të madh, që do të ketë pas,o,ja pastaj në politikë”, thoshte Berisha.

Leave a comment

Your email address will not be published.