Ky ishte Deputeti me Bujar i Kuvendit te Republikes se Kosoves i cili refuzoi Pagesat / TE LUMTE

Ky ishte Deputeti me Bujar i Kuvendit te Republikes se Kosoves i cili refuzoi Pagesat / TE LUMTE

Ky ishte Deputeti me Bujar i Kuvendit te Republikes se Kosoves i cili refuzoi Pagesat / TE LUMTE

Një listë me emrat e depu,tetë,ve të Kuvendit të Kosovës, të cilët kanë marrë qin,dra euro nga shteti për shpen,zime të udh,ëtimit, ka ng,jal,lur reag,ime të shumta. Shpenzimin e këtyre parave, disa prej tyre e kanë arsyetuar se “kështu është e pa,rap,arë me rreg,ull,ore”. Por, është një deputet që kishte ref,uzu,ar t’i mbulohen këto shp,enz,ime, shkruan Express.Ish-deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Blerim Grainca, në vitin 2015, kishte ref,uz,uar që t’i mb,uloh,en shp,enzim,et e udhëtimit.Në deklarimin e pasurisë, adr,esën e kishte vënë në Ferizaj. Por, meq,e,nëse thotë se nuk e ka d,itur se në bazë të këtij dek,lari,mi do t’i bëhej edhe pag,esa e shp,enzime,ve të udh,ëti,mit, ai i ishte dre,jt,uar me një letër Sekretarit të Kuvendit të Kosovës.

Përmes kësaj letre, ai ki,shte in,for,muar se jeton në Prishtinë dhe se s’ka ne,vojë që t’i mbu,lohen këto shp,enz,ime.“Me rastin e plo,tës,imit të for,mula,rëve për Dep,utet, unë kam vënë adr,esën time në Ferizaj, meqë jam i lin,dur atje dhe ende zy,rtari,sht jam ba,nor i Ferizajt dhe jam i prop,ozua,r për Depu,tet nga Ferizaji, duke mos e ditu,r se Zyra e Fin,anc,ave në bazë të të dhë,nave të këtij f,ormula,ri do të bëjë edhe page,sën e shp,enzi,meve të ud,hëtim,it për Deputet.Me këtë rast dësh,iroj të ju in,for,moj se unë jetoj në Prishtinë dhe nuk ka ne,vojë të më pag,uh,en shpe,nzim,et e udh,ët,imit”, thuhej në letrën e Graincës.

Leave a comment

Your email address will not be published.