“Me Dardanin skiftera e me Radojçiqin pula” / Ja nga kush po i vijne keto fjale tronditese Qeverise Kurti

“Me Dardanin skiftera e me Radojçiqin pula” / Ja nga kush po i vijne keto fjale tronditese Qeverise Kurti

“Me Dardanin skiftera e me Radojçiqin pula” / Ja nga kush po i vijne keto fjale tronditese Qeverise Kurti

Deputetja nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu, ka r,eagu,ar pasi Milan Radojçiq i është ar,ra,tis,ur dje Po,li,cisë së Kosovës.Duke shpë,rn,da,rë një l,ajm, ku Po,li,cia tregonte se si Radojçiqi iu iku nga d,uart, Musliu ka thënë se do të mja,fto,nte që po,licë,t të ishin “se,rioz, pro,fesio,nal e të përk,ushtu,ar”, si me Dardan Molliqajn dhe op,erac,ioni do të kry,hej me su,kses.

Tutje, Musliu ka thënë se po të ishte në opozitë kryeministri Kurti do të thoshte “Me Dardanin ski,ftera e me Radojçiqin Pula”.“Do te mjaftonte vetem qe Pol,ic,ia e Kosovës të ishin se,rioz e prof,esio,nal e të për,kusht,uar siç ishin në ras,tin e Dardan Mulliqit qe ope,racio,ni të kr,yhej me su,kses. Shen,jter,ia e tij Albin Kurti po të ishte në op,ozi,te do të thoshte për vep,rime,t e Po,lici,se: “ Me Dardanin skiftera e me Radojçiqin Pula””, ka shkruar Musliu.

Leave a comment

Your email address will not be published.