Paralajmerimi i PSD per Albin Kurtin po trondit gjithe vendin / Ja qfare than ata

Paralajmerimi i PSD per Albin Kurtin po trondit gjithe vendin / Ja qfare than ata

Paralajmerimi i PSD per Albin Kurtin po trondit gjithe vendin / Ja qfare than ata

Pus,ht,eti i Albin Kurtit dëshiron të na japë m,ës,me të reja për pr,otes,tën. Më,simet e reja do t’i j,apim ne.Sapo morëm vesh se Prok,uror,ia ka kërkuar 1 muaj par,abur,gim për Dardan Molliqajn dhe Adem Megjuanin. Pro,tes,ta ma,si,ve dhe e përfunduar si pa,që,sore u su,lmu,a nga të gjitha anët për t’u kri,mi,nali,zu,ar. Radha i erdhi po,lic,is,ë me 60 pjesëtarë të njës,it,eve të re,ag,imi,t të shpejtë për ta rre,thua,r një studio te,lev,izive e arr,es,tu,ar një pe,rson. Hallka e rad,hës është Pro,ku,ro,ria që ca,kto,i mba,jtj,en prej 48 orësh dhe tash kërkon 1 muaj pa,rab,urg,im.

Kërkesa për mas,ë të par,abur,gim,it pë,rbë,n ma,së,n më të as,hp,ër të l,juar, që mund ta k,ërk,ojë Pr,oku,ror,ia. Kjo kërkesë e parë së ba,shku me shke,lje,t pro,ced,ur,ale e mat,er,ia,le që kanë ngj,arë për,gjatë pro,ces,it të pri,vi,mit të l,iri,së tregon qartë se i gjithë ky pr,oce,s pe,na,l nuk është i mo,tiv,uar nga nev,oja për të zb,atu,ar li,gji,n.Qartazi mo,tiv,et janë po,lit,ike dhe hak,marr,ë,se. Vep,rimet e or,ga,ne,ve të dre,jtësi,së mbi mot,ive të tilla të ulë,ta janë në kund,ërs,hti,m me shtetin e së dre,jtë,s që para së gjithash mban lart lir,it,ë dhe të dr,e,jtat e nj,eri,ut.Pu,htet,i i Albin Kurtit dë,sh,iron të na japë mësime të reja për pro,tes,t,ën. Më,sim,et të rej,a do t’i japim ne!.

Leave a comment

Your email address will not be published.