Po dridhet Pal Lekaj reagojne autoritet ndaj tij per Milionat e marra / Ja per qfare behet fjale

Po dridhet Pal Lekaj reagojne autoritet ndaj tij per Milionat e marra / Ja per qfare behet fjale

Po dridhet Pal Lekaj reagojne autoritet ndaj tij per Milionat e marra / Ja per qfare behet fjale

Pr,ok,uro,ria Spe,c,iale e Kosovës ka ngr,i,tur a,kt,aku,zë ku,ndër të pan,deh,ur,ve me i,nici,ale P.L, N.SH dhe E.B., për shkak të dy,shim,it se të pan,deh,ur,it në bashkëkryerje kanë kryer ve,pr,ën pe,na,le ‘’Ke,qpër,dor,imi i poz,itës apo au,to,ritet,it zy,rtar’’.KOHA mëson se bëhet fjalë për ras,tin e 53 milionë eurove shtesë të c,ilat Ministria e Inf,rastr,uktu,rës me në krye ish-ministrin e saj, Pal Lekaj i kanë ndarë për “Bechtel&Enka”, disa vjet më parë, për nd,ërt,imin e aut,ostrad,ës “Arbën Xhaferi” që lidh Kosovën me Maqedoninë.

Dy të aku,zua,rit tjerë janë Nebih Shatri, ish-zyrtar i Lartë në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Eset Berisha, shef i kabinetit të Lekajt.Në vitin 2019 është ra,port,uar për h,etim,et ndaj ish-ministrit të Infrastrukturës, Pal Lekaj, dhe sh,efit të kabinetit të tij, Eset Berisha.Ndërkohë KOHA ka r,apor,tua,r dy ditë më parë se Pro,kur,or,ia bre,nda shumë pak ditëve do të ven,dos,te për këtë rast, në të k,undë,rt,ën do të pu,shoni,n he,time,t ndaj dy ish-zyrtarëve qeveritarë.

Leave a comment

Your email address will not be published.