Qeveria e Kosoves “dridh” Serbine ja qfare vendimi do te marrin qe po fut serbet ne “panik” sepse..

Qeveria e Kosoves “dridh” Serbine ja qfare vendimi do te marrin qe po fut serbet ne “panik” sepse..

Qeveria e Kosoves “dridh” Serbine ja qfare vendimi do te marrin qe po fut serbet ne “panik” sepse..

-Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit i Kosovës, Hajrullah Çeku, tha se, gjatë kësaj jave, Kosova do të vendosë për nd,ali,min e zhv,illimit të “aktiviteteve sportive paralele” serbe.Paralajmërimi vjen pasi Serbia i pe,ngo,i boksierët kosovarë të marrin pjesë në Kampionatin Botëror të Boksit, që po zhvillohet në Beograd, për shkak të sim,b,ol,ev,e shtetërore.Çeku tha se rekomandimet, mbi bazën e të cilave aut,ori,tet,et do të marrin ma,sa, do të vendosen nga Këshilli Kombëtar për Par,and,lim,in dhe San,ksi,on,imin e Dh,unë,s dhe Duk,uri,ve Ne,gat,ive në Sport.Ai tha se në Kosovë funksionojnë shumë stru,ktu,ra paralele të federatave serbe, në ku,ndër,shti,m me lig,j,et e Kosovës.Gjatë një konference për media me ekipin e boksit të Kosovës, Çeku, në emër të Qeverisë së Kosovës, e dë,no,i ash,p,ër vendimin e autoriteteve serbe për t’iu pam,und,ësua,r atletëve kosovarë pjesëmarrjen në garat në Beograd.

Sipas tij, një vendim i tillë është sh,kel,je e të gjitha rre,gull,av,e ndërkombëtare sportive.“Besojmë se ky vendim i organizatorëve të garës botërore në Beograd është marrë sipas dire,ktiv,av,e të Qeverisë së Serbisë”, tha Çeku.Të dielën, shtoi ai, është kër,kuar nga ambasadat e hu,aja në Kosovë që të re,ago,jnë dhe të mundësojnë shkuarjen e sportistëve kosovarë, por, sipas tij, përkundër kërkesave të shumta, si në nivel institucional, ashtu edhe në nivel të organizatave sportive, sportistët e Kosovës janë pe,ng,uar të shkojnë në Beograd.“Qasja e Serbisë e ka te,jkalu,ar botën e sportit, duke e kthyer atë në një çë,sht,je politike”, tha Çeku.“Kemi kërkuar rea,gim edhe nga BE-ja, e cila në raste të tjera ka qenë shumë e ku,jdes,shm,e gjatë re,agi,meve, por, për çudi, deri më tani nuk ka pasur asnjë rea,gim nga BE-ja për shk,el,je të pastër të të dr,ejta,ve the,mel,or,e të sportistëve”, tha Çeku.

Leave a comment

Your email address will not be published.