E DHIMBSHME / Kjo qfare ka bere Specialja kunder ish krereve te UÇK-se po dridhe gjithe vendin

E DHIMBSHME / Kjo qfare ka bere Specialja kunder ish krereve te UÇK-se po dridhe gjithe vendin

E DHIMBSHME / Kjo qfare ka bere Specialja kunder ish krereve te UÇK-se po dridhe gjithe vendin

Pr,oku,ro,ria Spe,ci,ale për,veç dë,shm,isë sh,fajë,su,ese të ish-ambasadorit të OSBE-së, Dan Everts kishte fsh,ehur edhe një p,rovë tjetër në ra,st,in e gj,yki,mit të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit e Rexhep Selimit.Avo,ka,ti i Thaçit, George Kehoe aku,zo,i Pro,ku,rori,në se ia ka fsh,eh,ur Gj,yka,tës edhe një l,etër nga De,part,ament,i Amerikan i Shtetit, që për,mba,nte fa,k,te shfaj,ësue,se.“Ky nuk është inc,id,en,t i izo,l,uar lidhur me atë që ata nuk kanë do,rë,zuar pasi që është edhe një let,ër m,arrë nga De,part,amen,ti Amerikan i Shtetit, i datës 4 maj të vitit 1999 nga Barbara Larkins, as,is,tent,e e punëve le,gjis,lati,ve drejtuar sen,ator,it Michel. Çfarë i thonë një sen,ato,ri në Se,nat,in e SHBA-së? Nuk ka st,rukt,urë pol,it,ike apo ko,ma,ndë ef,ika,se të UÇK-së. Ata i kishin këto k,ome,nte.

Leave a comment

Your email address will not be published.