Gjenerali Hisen Berisha godet rende Qeverine Kurti me kete qe tha

Gjenerali Hisen Berisha godet rende Qeverine Kurti me kete qe tha

Gjenerali Hisen Berisha godet rende Qeverine Kurti me kete qe tha

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Hisen Berisha, ka folur rreth çës,ht,jes së komp,ensim,eve për ka,rbur,ant të kolegëve të tij.Për Berishën, i tërë ky deb,at është i ori,ent,uar nga me,diet në m,ën,yrë të pa,dr,ejtë, ku tha se me,diet duhet ta ru,ajnë qy,tetarin nga, siç e qu,ajti ai, mendësia so,c,alist,e “e atij kom,uni,zmit të Shqipërisë, ku të gjithë do të jet,onin në një rra,fsh me po,pull,in”.

“Jemi duke folur për st,an,darde të larta të in,tegrim,it në BE, në botën e ci,viliz,uar dhe deputetët e popullit tim nuk duhet të du,kën l,eckama,n apo më po,shtë sesa de,putet,ët e par,lamen,teve të botës”.“Të gjithë e kanë di,tur se ek,zis,ton ajo rre,gullo,re, prandaj ky është akt ti,pik soci,alist, komu,nist për të për,fitu,ar men,dës,inë e mas,ave, të cilët jetojnë në një gj,en,dje të mj,eru,eshme”, është shprehur Berisha në “Edicioni Special” në Klan Kosova.

Leave a comment

Your email address will not be published.