Ja nje deputet shembullor ne Kuvendin e Kosoves – Hisen Berisha udheton çdo dite Gjakove-Prishtine dhe nuk ka shpenzuar asnje litet nafte te shtetit

Ja nje deputet shembullor ne Kuvendin e Kosoves – Hisen Berisha udheton çdo dite Gjakove-Prishtine dhe nuk ka shpenzuar asnje litet nafte te shtetit

Ja nje deputet shembullor ne Kuvendin e Kosoves – Hisen Berisha udheton çdo dite Gjakove-Prishtine dhe nuk ka shpenzuar asnje litet nafte te shtetit

Ja nje deputet shembullor ne Kuvendin e Kosoves – Hisen Berisha udheton çdo dite Gjakove-Prishtine dhe nuk ka shpenzuar asnje litet nafte te shtetit.Hisen Berisha udhēton çdo ditē Gjakovē – Prishtinē dhe nuk ka shpenzuar asnjē liter naftē tē shtetit.Sot u be publik njē raport mbi kompen,simin qē u bēhen deputetēve tē lajmēruar qē udhē,tojnē. Sipas kētij raporti vērehen shumat qē marrin deputetēt mbi pagēn bazē dhe mēditjet tjera qē marrin deputetēt.Por, nē interesimin e gazetēs “newborn” eksplicit rreth deputetit Hisen Berisha i cili dihet botē,risht se ashtu siç kur ka punuar nē ush tr,i, udhēton nē relacionin Rashkoc (KK- Gjakovē) – Prishtine dhe anasjelltas, nēse merr kompensim apo jo.Sipas kētij raporti rezulton se i njējti nuk merr kompensim pēr udhē,tim. Por, çka ēshtē me rēndēsi tē thuhet sipas informatave nga Forca, rezulton se, Hisen Berisha gjatē 22 viteve shērbim nē ush tr,i, kurrē s’ka shfrytēzuar as automjet transporti, as karburant, as nuk ēshtē ushqyer ne kuzhinēn e forcēs, as pajisje e vesh,mbathje pērveç uniformes se jashtme.Edhe sot si deputet vazhdon te mos shfrytēzoj bēnifite qe i takojnē. Çka ēshtē me rendēsi, sipas deklarimeve tē shumē miqve tij, i njējti me tē ar,dhurat e tij mbēshtet student e nxēnēs nē shkollime por edhe shume bashkēIuf,tētar nē nevojē, nga paga e vet.

Leave a comment

Your email address will not be published.