Kjo qfare po i kerkohet Qeverise se Kosoves nga Nderkombetare po “hallakat” gjithe vendin

Kjo qfare po i kerkohet Qeverise se Kosoves nga Nderkombetare po “hallakat” gjithe vendin

Kjo qfare po i kerkohet Qeverise se Kosoves nga Nderkombetare po “hallakat” gjithe vendin

Ins,tit,ucion,eve në Kosovë po iu kërkohet të gjejnë z,gjid,hje për for,mim,in e Asoc,iaci,on,it të Komunave me Shumicë Serbe.Mesa,zhet e dy emi,sarëve, Gabriel Escobar dhe Miroslav Lajçak, se askush nuk është i i,teres,uar të kri,j,ojë një “Republikë Serbe” në Kosovë po shihen si m,un,dë,si për të dhënë al,tern,ati,va për for,mim,in e As,oci,acion,it pa kom,pet,enca ekze,kut,iv,e.Megjithatë, sipas njohësve të pro,ces,it të d,ialo,gut, kjo duhet të bëhet pasi të ketë një un,ifi,k,im të të gjithë spe,ktr,it politik që po,zic,ioni i Kosovës të jetë i qa,rtë në Bruksel.

Arbër Fetahu nga Grupi për St,udime Juri,dike dhe Pol,itike thotë se pas vizitës së përfa,që,sues,it të ShBA-së për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe em,isarit të BE-së për dialogun Miroslav Lajçak qeveria duhet të jetë më e q,artë në temën e Aso,ciac,ionit.Sipas tij, ekz,eku,tiv,i ose duhet të japë pro,pozi,met për Aso,cia,cioni,n dhe ta mënj,anojë këtë temë për marr,ëvesh,jen fin,ale, ose ta rr,ëzo,jë tër,ësi,sht në Kuvend.“Kjo është çës,ht,je e k,ompl,iku,ar marrë parasysh se është votu,ar nga Kuvendi, ashtu është nën,shkru,ar në Bruksel dhe st,atu,ti i saj është en,de i p,aqa,rtë. Në këtë drejtim Kosova duhet të shk,ojë në dia,log me opsi,on,e alte,rna,tive për të gje,tur zg,idhj,e të më,njan,ojë këtë temë dhe ta lë në fund nëse vjen njo,hja re,cipro,ke si pjesë fin,ale e mar,rëvesh,jes. Të shkohet hap pas hapi me marr,ëves,hje që le,htës,ojn,ë ma,rrëd,h,ënie,t Kosovë-Serbi dhe kri,joj,në re,zulta,te të pre,ks,hme në ter,en. Por në këtë moment duhet të kri,jo,het një ll,oj pl,atfor,me dhe ops,ioni se si Kosova e sheh këtë zgj,idh,je.

Leave a comment

Your email address will not be published.