Kjo qfare po kerkohet nga Presidenca per Mediat e Kosoves po trazon ujera ne Kosove

Kjo qfare po kerkohet nga Presidenca per Mediat e Kosoves po trazon ujera ne Kosove

Kjo qfare po kerkohet nga Presidenca per Mediat e Kosoves po trazon ujera ne Kosove

Zyra e Presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, ka rea,gu,ar pas la,jm,it të pu,bli,k,uar në dy me,dia në Kosovë, Gazeta Express dhe Ekonomia Online me titull “LVV si pu,shtet,arë, mb,ur,ret se po ku,rsen ujë, har,xhon der,iva,te sa dh,jet,ëra rroga mini,ma,le”, në të cilin sipas Presidencës janë bërë shk,el,je prof,esio,na,le.Presidenca ju ka bërë thi,rrje med,iumeve përkatëse që të kë,rkoj,në fa,l,je pu,bl,ike për këtë sh,kelj,e.“Kërkojmë nga r,ed,aks,itë e m,ediu,meve pë,rkatë,se që të kër,koj,në f,a,lje pu,bli,kis,ht për këtë s,hkel,je pr,ofe,siona,le, sepse nuk është hera e parë që nd,iqet një qas,je e tillë në r,apo,rtim,et e tyre për Presidenten”, njofton Presidenca.

“Në t,eks,tin e pu,bliku,ar thuhet se “Bek,im Kup,ina, kësh,ill,tar i pr,esiden,tes Osmani – e cila ga,r,oi në li,stën zg,jedho,re të VV-së, ku kjo par,ti fitoi mbi 50% të votave – para pak ditësh, p,ub,lik,oi me kre,na,ri shp,enzim,et e Osmanit, duke thënë se asnjë ce,nt s’u shp,en,zua d,osi,do”, thuhet tutje në re,agi,min e presidencës.

Leave a comment

Your email address will not be published.