Kryeminstri Rama vjen me nje lajm te madh per gjithe Shqiptaret me marreveshjen qe beri me Ameriken

Kryeminstri Rama vjen me nje lajm te madh per gjithe Shqiptaret me marreveshjen qe beri me Ameriken

Kryeminstri Rama vjen me nje lajm te madh per gjithe Shqiptaret me marreveshjen qe beri me Ameriken

Edi Rama në konf,erencën për mediat:“Kemi marrë kon,firm,imin përfundimtar nga de,part,amenti amerikan i shtetit se SHBA dhe Shqipëria do të jenë bas,hkëpe,nëmba,jtesë në Kës,hillin e Sig,ur,imit në OKB për cësh,t,jen e Ukrainës. Në arenën ndërkombëtare Shqipëria vle,rëso,het për k,ara,kte,rin qën,druesh,mër,inë por vle,rësoh,et edhe për aft,ësi,në në luaj,tje,n e rolit që i takon si një vend që pro,movo,n pa,qen, pr,omo,von sig,urin,ë, si një vend që është anë,tar i NA,TO-s dhe në anën tjetër është një vend me po,zic,ion të spi,kat,ur në raj,onin tonë.

Anëtarësimi i Shqipërisë në kës,hil,lin e sig,urim,it në çë,shtj,en e Ukrainës. Kriji,mi i këtij ci,fti SHBA – Shqipëri në kë,shil,lin e sig,uri,së për të qenë pe,në-mba,jtës është ndë,rma,rrë për të ga,ra,ntu,ar nj angazhim a,kt,iv dhe të v,azhu,e,shëm me nisma kon,kret,e nga dy vende partnere të ng,usht,a me këtë pr,oces, gjë që konfirmon qa,rtësi,st poz,icio,nin e vendit tonë. Duke qenë a,kt,iv ndaj një cës,htje k,aq aku,te si kjo e Ukrainë sp,or edhe të gat,rshëm, për punë ko,nkr,ete në arenën e ma,rrë,dhë,neive ndërkombë3tare, ne për,kufi,zojm,ë në sytë e të gjithve atë që dës,hir,ojmë të jetë roli ynë një for,cë që kon,tri,buon për të mir,ën. Jemi shumë të emo,cio,nua,r nga ky zhv,il,lim sepse është ku,rr,orëz,im i një pë,rpj,ekj,eje dhe jo fu,ndi por kur,r,orëz,im në vaz,hdën e mu,ndimit për të bërë që shqipëria të qënd,roj,ë në nivel krejt tj,etër në ni,vel,in ndër,kom,bëtar.”

Leave a comment

Your email address will not be published.