Vende te reja pune ne Administrate, kerkohen 850 punonjës, ja pozicionet dhe kushtet

Vende te reja pune ne Administrate, kerkohen 850 punonjës, ja pozicionet dhe kushtet

Vende te reja pune ne Administrate, kerkohen 850 punonjës, ja pozicionet dhe kushtet

Është miratuar sot me vendim të Këshillit të Ministrave, plani vjetor për pranimin në administratë, ku është parashikuar edhe rekrutimi i 580 punonjësve të rinj.

Rekrutimet do të bëhen për pozicione të ndryshme, nga drejtues deri te specialist i thjeshtë, ku ndër të cilët, 230 punonjës do të pranohen vetëm në Kadastër si operatorë skanimi dhe dixhitalizimi të kartelave.

VENDIMI I PLOTË:

PLANIN VJETOR TË PRANIMIT PËR VITIN 2022, NË INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE, PJESË TË SHËRBIMIT CIVIL

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 18, të ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Numri i vendeve vakante të planifikuara për rekrutim gjatë vitit 2022 është gjithsej 850 (tetëqind e pesëdhjetë), të ndara sipas kategorive të mëposhtme:

a) Për trupën e nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues 3;

b) Për kategorinë e mesme drejtuese 53;

c) Për kategorinë e ulët drejtuese 190;

ç) Për kategorinë ekzekutive 604.

Grupet e administrimit të përgjithshëm dhe të posaçëm në kategorinë ekzekutive janë, si më poshtë vijon:

– Shkenca juridike;

– Audit i brendshëm;

– Shkenca ekonomike;

– Shkenca ekonomike/juridike;

– Shkenca shoqërore;

– Shkenca sociale;

– Histori-filologji;

– Shkenca mjekësore;

– Veterinari;

Leave a comment

Your email address will not be published.