Armend Mehaj nje burre i madh,viziton familjet e UÇK-se keto ishin fjalet e tij per UÇK-ne

Armend Mehaj nje burre i madh,viziton familjet e UÇK-se keto ishin fjalet e tij per UÇK-ne

Armend Mehaj nje burre i madh,viziton familjet e UÇK-se keto ishin fjalet e tij per UÇK-ne

Ministri i Mbr,ojtjes, Armend Mehaj, sot ka vizituar familjet e dy dës,hmo,rëv,e në Dragash, Ilmi Bahtijari dhe Fetah Sylejmani.Ai tha se familja e dë,shmo,rit Ilmi Bahtijari është sin,on,im i vërtetë i sak,rifi,cës për l,iri e das,huri ndaj atd,heut, njofton Klan Kosova.“Bin,djet e Ilmiut ishin të the,lla dhe syn,imi i tij ishte i qartë: Çli,ri,mi e Bashkimi i Tro,jeve Shqiptare. Për këto bin,dje u bu,rg,os, por edhe pas lir,imi,t, ai nuk ndali vepr,im,tar,inë e tij, duke iu bashkuar dem,on,str,ata,ve të vitit 1981 dhe më pas UÇK-së. Bas,hkël,uft,ëta,rët i kishin vënë ti,tu,llin “OÇALANI”, ai mbante lart mo,ral,in e usht,arëv,e, meqenëse veço,hej për kën,dim këng,ësh e lex,im varg,je,sh fr,ymëzu,ese të kohës.

Gjatë lu,ftim,eve kur pr,ed,ha e g,odet Ilmiun, në pë,rbal,lje me ar,mik,un, ai e lë një amanet: “Ar,mën time t’ia je,pni dj,alit tim dhe ajo të mos zbr,az,et kur,rë””, ka shkruar Mehaj.Ministri tha se është ob,ligi,m i Kosovës të pu,noh,et me nde,r, dinj,it,et e da,shuri për ve,ndin tonë dhe se vetëm kështu arr,ihet të shl,yhet një pjesë e bor,xhit ndaj dë,shmo,rëve të ko,mbit tonë.

Leave a comment

Your email address will not be published.