Dergesa qe beri Amerika ne Ukraine po trazon shume ujera me Rusine / Ja per qfare behet fjale

Dergesa qe beri Amerika ne Ukraine po trazon shume ujera me Rusine / Ja per qfare behet fjale

Dergesa qe beri Amerika ne Ukraine po trazon shume ujera me Rusine / Ja per qfare behet fjale

Ambasada e ShBA-së në Kiev ka bërë të ditur se Amerika e ka bërë f,urn,izimin e te,të të ndi,hm,ës për si,gur,inë për F,orc,at e Ar,mat,os,ura të Amerikës.Kjo nd,ih,më, përfshin më shumë se 80 to,në nd,i,hma, dhe sipas njoftimit ky kon,t,ngj,ent nuk do të jetë i f,undit.“Jini të si,gu,rt: ne që,ndrojmë kr,ah për kr,ah me Ukrainën, duke mbro,jt,ur sovr,anit,eti,n dhe in,te,gr,itet,in e saj te,rrit,ori,al”, thuhet në njoftimin e ambasadës.Kujtojmë se tash e disa ditë, te,nsi,one,t mes Ukrainës dhe Rusisë janë në pi,kun më të la,rtë, pasi ru,sët janë mob,ili,zu,ar për një pu,sht,im të mun,dsh,ëm ndaj Ukrainës.

Leave a comment

Your email address will not be published.