Diplomati Amerikan qe dridhi vendin me fjalet per Hashim Thaçin ne Rambuje

Diplomati Amerikan qe dridhi vendin me fjalet per Hashim Thaçin ne Rambuje

Diplomati Amerikan qe dridhi vendin me fjalet per Hashim Thaçin ne Rambuje

Diplomati amerikan: SHBA-ja bes,onte në lide,rsh,ipin e Thaçit, ishte lideri më i shk,ath,ët shqiptar.Konf,eren,ca Ndër,komb,ëtare e Rambujesë ishte or,ganiz,uar mbi bazën e ven,dimit të Grup,it të Kont,akt,it për Kosovën (ShBA, Britania e Madhe, Gjermani, Franca, Italia dhe Rusia) për të ne,goc,iuar midis shqiptarëve dhe ser,bëve një zg,jidhje poli,tike për st,atus,in kalimtar të Kosovës.Konf,ere,nca i zhvilloi pu,nimet nga 6-23 shkurt 1999, sh,kruan Demokracia.com.Më 6 shkurt në Rambuje të Francës, deleg,acio,ni i Kosovës nga ra,dhët e UÇK-së ishte në përbërje të Hashim Thaçit, Jakup Krasniqit, Azem Sylës, Xhavit Halitit dhe Ramë Bujës. Nga radhët e LDK-së, në përb,ë,rje të deleg,acio,nit ishin Ibrahim Rugova, Fehmi Agani, Edita Tahiri, Bujar Bukoshi dhe Idriz Ajeti. Po ashtu, Rexhep Qosja, Hydajet Hyseni, Mehmet Hajrizi dhe Bajram Kosumi ishin në përbë,rje si pjesë e Lëvizjes së Bashkuar Demokratike. Ndërsa, Veton Surroi si përfa,qësues i gazetës “Koha” dhe Blerim Shala i gazetës “Zëri”.

Kryesues i del,ega,cionit të Kosovës ishte zgjedhur përf,aqës,uesi poli,tik i UÇK-së, Hashim Thaçi.James William Pardew Jr. (1944-2021), dip,lomat dhe neg,ocia,tor ndërkombëtar dhe of,icer amerikan, në me,moar,et e tij shkruan se takimi i Rambujesë e ngr,iti sta,tusi,n ndërkombëtar të lid,erit po,lit,ik të UÇK-së, Hashim Thaçi. Sipas tij, vëme,ndj,e amerikane për Thaçin si lider i shk,ath,të e rriti edhe sta,tu,sin e tij në mesin e shqiptarëve, shkruan Demokracia.com.“Di,ploma,cia ame,rik,ane u përqendrua mbi Grupin e Kon,takti,t dhe vl,erën e një qëndrimi të përb,ash,kuar ndë,rkomb,ëtar, ku do të përfshihej edhe Rusia. Mek,an,izmi pa,qës,or për nd,jekj,en e një zgjidhjeje pa,qës,ore ishte një konf,erenc,ë ndërkombëtare e p,aqes me Qeverinë franceze si niko,q,ire në Rambuje, një kë,shtj,ellë hi,stor,ike afër Parisit. Sekretarja Amerikane Medline Albright e ho,dhi en,erg,jinë e saj në Kon,feren,cën e Rambujesë gjatë shkurtit 1999-s.

Leave a comment

Your email address will not be published.