E FUNDIT / Ky eshte premtimi i madh qe Deputetet Gjerman te Bundestagut ja ben Albin Kurtit per Kosoven

E FUNDIT / Ky eshte premtimi i madh qe Deputetet Gjerman te Bundestagut ja ben Albin Kurtit per Kosoven

E FUNDIT / Ky eshte premtimi i madh qe Deputetet Gjerman te Bundestagut ja ben Albin Kurtit per Kosoven

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, priti në takim deputetët e Parl,amentit Gjerman, Christian Petry, nga Partia Soci,al Dem,okrate SPD dhe Boris Mijatović, nga Partia e Gjelbër.Deputeti Petry falë,nderoi kryeministrin për taki,min. Ai theksoi që është i gë,zuar që Kosova është rre,shtu,ar me shtetet që shkojnë drejt Bashkimit Evropian.Deputetët u inte,resu,an për sit,uat,ën a,ktu,ale si dhe marr,ëdhë,niet bil,atera,le me shtetet fqinje. Kryeministri theksoi se shpreson që Kancelari Scholz e rikthen Pr,oce,sin e Berlinit në v,ëmend,je të akterëve në Bashkimin Evropian.

Deputeti Mijatović theksoi rë,ndë,sinë e fa,ktit që në mar,rëves,hjen e koa,licio,nit të qeverisë gjermane është i t,heksua,r inte,grit,eti terr,ito,ria,l i Bosnjës dhe se kjo vlen për tërë raj,onin.Në fund të takimit, deputetët gjermanë theksuan se te po,l,itikë bërja gjermane do të ketë vëm,end,je të shtuar për Kosovën dhe ra,jon,in, si dhe pr,emtua,n mbë,shte,tjen e tyre për objektivat e përbashkëta.

Leave a comment

Your email address will not be published.