HISTORIKE / Kjo qfar po ndodh ne Mal te Zi po dridh gjith Ballkanin – Ja pozita qe pritet te marr Dritan Abazoviq

HISTORIKE / Kjo qfar po ndodh ne Mal te Zi po dridh gjith Ballkanin – Ja pozita qe pritet te marr Dritan Abazoviq

HISTORIKE / Kjo qfar po ndodh ne Mal te Zi po dridh gjith Ballkanin – Ja pozita qe pritet te marr Dritan Abazoviq

Të shtunën në Podgoricë kanë nisur bis,edimet preli,minare për të s,igur,uar numrat e duhur që do të votonin qeverinë e re.Këtë konfirmim e dha deputeti Millosh Konatar, nënkryetar i nismës qytetare “URA”.Të premten në mbrëmje Kuvendi i Malit të Zi, pas një se,ance ma,rato,nike vo,toi rr,ëzi,min e qeverisë me kryeministër Zdravko Krivokapiq, njofton Klan Kosova.Nismëtar i këtij moc,io,ni të mosbesimit ishte Dritan Abazoviq, që edhe vetë mbante po,stin e zëvendëskryeministrit.“Dua që man,da,tar dhe kryeministër i ri i Malit të Zi të jetë Dritan Abazoviq. Rr,ëz,imi i qeverisë që e kishim deri më këtë katër shkurt nuk është ap,okal,ips,i. Do të votohet qeveria e re e cila do të jetë shumë e mirë sesa kjo që e kis,him deri më sot”, theksoi Konatar.

“Do të vazhdohet ajo që Dritan Abazoviq e ka bërë deri tani e që është l,uft,imi i pa k,ompr,omis i kr,im,it të o,rg,anizu,ar dhe kor,rup,sio,nit. Pa marrë parasysh a do të jetë qeveri e p,akic,ës apo tjetër ne e bëjmë me dije që secili që ka lidhje me k,rim,in e ko,rrup,sion,in dhe ka thy,er l,ig,jin nuk do te jetë i mb,roj,tur”, shtoi njeriu i dytë në “URA”.Para,pra,kisht, Abazoviq deklaroi se është ga,ti të fo,rm,ojë një qeveri të pa,ki,cës që do t’i sht,yn,te përpara re,for,mat dhe in,teg,rimi,n e Malit të Zi në Bashkimin Evropian.Por kur u pyet se a e sheh veten kryeministër të ard,hshëm të shtetit, po,liti,ka,ni shqiptar nga Ulqini, u tregua i ma,tur në përgjigje.“Është shumë herët të fl,itet për këtë çë,sht,je” tha ai.Mocioni i mosb,esim,it ndaj qeverisë që u fin,al,izua të premten mori 43 vota për dhe 11 kun,dër. Në votim, nga 81 deputetë, morën pjesë 54 syresh.

Leave a comment

Your email address will not be published.