Radio Televizioni i Kosoves ben gjestin e papritur ndaj Presidentes Vjosa Osmani

Radio Televizioni i Kosoves ben gjestin e papritur ndaj Presidentes Vjosa Osmani

Radio Televizioni i Kosoves ben gjestin e papritur ndaj Presidentes Vjosa Osmani

Radio Televizioni i Kosovës (RTK) ka kë,rkuar fa,lje pu,bli,ke opinionit dhe Presidentes së vendit Vjosa Osmani për pu,bli,kim,in e një la,jmi te,ndenc,ioz, i cili nuk ishte la,jm i pr,odh,uar nga RTK, por nga me,diat tjera
Në kë,rkim fa,l,en e bot,uar theksohet se me,naxhm,en,ti ka m,ira,tuar marrjen e ma,sa,ve ad,ek,ua,te dis,ipl,ino,re ndaj përg,je,gjë,sve në po,rtal,in e RTK-së.Njoftimi i plotë:RTK i kë,rkon f,al,je opin,io,nit p,ub,lik dhe Presidentes së Republikës për pu,bli,ki,min e një la,jmi ten,deci,oz në por,ta,lin rtk,live.c,om, i cili nuk është la,jm i pr,odhu,ar nga stafi i RTK-së, por i hua,zu,ar nga me,die të tjera.

Ky l,ajm i pu,bli,ku,ar dje, nuk është në pë,rput,hje me st,an,dar,det pro,fesi,ona,le dhe me mis,ion,in e RTK-së si t,ran,sme,ues pu,bl,ik.Në mbledhjen e sotme, pos ve,ndim,eve të tjera, Men,axhme,nti i RTK-së ka mi,rat,uar mar,rjen e m,asa,ve ad,ek,ua,te di,sip,lino,re ndaj përg,jeg,jë,sve në por,tali,n e RTK-së.M,ena,xhm,enti i RTK-së si,g,uron pu,bl,ik,un se do të ang,azh,ohet mak,sima,l,isht në evi,timi,n e sit,uatav,e të tilla dhe për,mirës,im,in e cil,ësis,ë së ra,po,rti,mit në të gji,tha pr,ogr,amet e RTK-së.

Leave a comment

Your email address will not be published.