Fjalet e Mergim Lushtakut per ish Presidentin Hashim Thaçi po trazojne ujera ne vendin tone

Fjalet e Mergim Lushtakut per ish Presidentin Hashim Thaçi po trazojne ujera ne vendin tone

Fjalet e Mergim Lushtakut per ish Presidentin Hashim Thaçi po trazojne ujera ne vendin tone

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Mergim Lushtaku, ka thënë se Konf,ere,nca e Rambujesë shënon për,pjekje,n më të rë,ndësi,shm,e ndërk,ombëtar,e për çë,sht,jen e Kosovës.“Në këtë datë, para 23 vitesh, i hapi p,uni,met kon,fer,enca më e rë,ndësis,hme për Kosovën në Rambuje të Francës. Konf,erenca e Rambujesë shënoi përp,jekj,en më të r,ëndës,is,hme ndërk,ombët,are për çë,shtj,en e Kosovës”, ka shkruar Lushtaku në Facebook.

Sipas Lushtakut, del,ega,cioni kosovar i udh,ëhe,qur nga Hashim Thaçi, mbr,ojti int,ere,sat e Kosovës në këtë ko,nfere,ncë, transmeton Klankosova.tv“Dele,gacio,ni i Kosovës i udh,ëhe,qur nga Hashim Thaçi, li,der i të gjitha pro,ces,eve sht,etf,or,mue,se e sht,et,ndër,tue,se, tregoi pë,rkush,tim e ve,ndosm,ëri, duke mbr,ojt,ur inte,re,sat e po,pull,it të Kosovës në Kës,htje,llën e Rambujesë”, ka shkruar tutje ai.Lushtaku tha se vend,os,mër,ia e Hashim Thaçit dhe e delegacionit kosovar si dhe lufta e UÇK-së, solli lirinë e Kosovës dhe i hapi rrugë proceseve të mëv,onsh,me që p,asu,an me pava,rës,inë e vendit.“Liderët e Kosovës tej,kalu,an nda,si,të dhe u bënë bas,hkë për të fi,tuar li,rinë e pav,arë,sinë e vendit”, ka përfunduar ai.

Leave a comment

Your email address will not be published.