Presidenti i Maqedonise se Veriut ben gjestin madhestor per nxenesen Shqiptare / Per tu duartrokitur

Presidenti i Maqedonise se Veriut ben gjestin madhestor per nxenesen Shqiptare / Per tu duartrokitur

Presidenti i Maqedonise se Veriut ben gjestin madhestor per nxenesen Shqiptare / Per tu duartrokitur

Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, e ka shoq,ëru,ar sot në shkollë Ëmbla Ademin, nxënësen me Si,ndr,om,ën Do,wn, e cila e kishte e ndë,rpre,rë mësimin pasi prindërit e nxënësve që ishin në klasën e saj kishin bërë pe,ti,ci,on që Ëmbla të la,rgoh,et nga klasa.Ndryshe, para katër ditësh Ëmbla i është kth,yer sërish pr,oces,it mësimor. La,jmin e ka bërë të ditur ministri i Arsimit në Maqedoninë e Veriut, Jeton Shaqiri.“Për kë,naq,ës,inë time per,sona,le dhe akoma më shumë për kën,aqë,sinë e fam,iljarë,ve të saj dhe mbi të gjitha për kë,naqës,inë e saj, sot ajo është sërish mes shokëve të klasës dhe jash,tëzako,nis,ht e lumtur që vazhdon të marrë njo,huri të reja, të për,paro,jë dhe të kri,jo,jë miqësi me bash,këmos,ha,tar,ët e saj”, ka shkruar ministri Shaqiri në Facebook.

Rastin e Ëbmlës e ka bërë pu,bli,k babai i saj, Ilir Ademi, i cili pati pu,bli,kuar në Facebook një fo,to të saj, ku shi,hej e vetme në klasë.Sipas tij, arsye pse ajo gje,nd,et e vetme në klasë është se pr,indë,rit nuk i kanë le,juar fëm,ijët e tyre të shkojnë në shkollë për sh,kak të vajzës së tij që është me Sy,ndr,ome D,ow,n.“Sot fi,lloi gjysë,mvjet,ori i dytë për të gjithë fëm,ijët, nxë,nësit dhe mosh,atarët e vajzës time Ëmblën, vetëm Ëmbla jonë nuk e gëzoi këtë ditë sepse dikush ia nd,alë këtë nd,jesi, që mos të filloj me moshatarët e vet….derisa të gjithë gëz,ohen se fëmijët e tyre nisën gjys,mvje,torin e dytë, na si pri,ndër të Ëmblës e men,dojm kur do të filloj gjys,ëmvj,etori i dytë për Ëmblën pasi që u boj,kot,ua në gjysë,mvjeto,rin e parë nga pr,in,dër,it ( nënat) e mo,shata,rëve të Ëmblës…me haj,ër na qo,ftë”, ka shkruar ai

Leave a comment

Your email address will not be published.