Albin Kurti dikur kritikonte poziten e atehershme tani po e ben te njejten gje dhe po i bie premtimi poshte

Albin Kurti dikur kritikonte poziten e atehershme tani po e ben te njejten gje dhe po i bie premtimi poshte

Albin Kurti dikur kritikonte poziten e atehershme tani po e ben te njejten gje dhe po i bie premtimi poshte

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti gjatë kohës sa ishte në opozitë prem,to,nte pa pr,it,esë. Ai kishte kr,iti,ka për shpe,nzi,met zyrtare dhe këto shp,enzi,me ai premtonte se do t’i dre,jtojë kah qytetarët, por kjo s’po ndodh.Para tri viteve, ai në një postim në Facebook shkr,ua,nte se na,fta në Kosovë nuk ka qenë kurrë më shtr,enj,të dhe kr,itik,ont,e zyrtarët e atëh,ers,hëm shtetërorë se po i mbus,hin “li,rë” xhi,pat e tyre.Ai kishte thënë se naf,tën e li,rë duhet ta kenë buj,qët të cilët sipas tij s’ki,shin ll,ogari ta pun,onin tokën, ndërsa prem,ton,te se me LVV-në do të li,roh,ej na,fta për bujqit.

“Sot po shtohen xhipat qe,ver,itarë, që e kanë na,ft,ën e lirë ashtu siç duhet ta kishin tra,kt,orë,t e bujqve të cilët s’po kanë ll,oga,ri të punojnë tokën. Me qev,eris,jen e Lëvizjes VETËVENDOSJE! nesër, lir,ohet naf,ta për tr,aktorët e b,ujqve që do ta punojnë tokën dhe h,iqen xhi,pat e sht,renj,të, sepse popullit i duhet dhënë llo,gari”, shkruante Kurti.Por, si mund të realiz,ohet ky pre,mtim i Kurti që nuk po e plo,tëson dot?Sipas hu,lumtimev,e, ka një më,nyrë të thj,eshtë se si Qeveria Kurti mund t’i ndi,hmojë fe,rmer,ët dhe të ulë ba,rr,ën e tyre f,inan,cia,re nga rri,tja e çmi,mit të na,ftës në Kosovë. Kjo ka të bëjë me shën,jimi,n mol,ekul,ar të na,ftë,s që vetë qeveria kishte dekl,aruar se do të nd,ihmo,nte edhe f,erme,rët duke par,andal,uar rrit,jen e çmi,mit të naft,ës që për,dor,et nga ma,kina,t bujqësore, si tr,akt,orët.

Leave a comment

Your email address will not be published.