E FUNDIT / Joe Biden me nje premtim madheshtor per Ballkanin gje qe po gezon vendin tone

E FUNDIT / Joe Biden me nje premtim madheshtor per Ballkanin gje qe po gezon vendin tone

E FUNDIT / Joe Biden me nje premtim madheshtor per Ballkanin gje qe po gezon vendin tone

Presidenti amerikan Joe Biden në takimin e tij më ka,nc,elar,in gje,rman Olaf Scholz përmendën edhe Ballkanin Perëndimor dhe punën e për,bas,hkët që duhet të bëjnë dy ale,atët për të sigu,ruar st,a,bili,tet dhe për të shm,ang,ur ndik,ime,t kineze dhe ruse në këtë rajon.“Ju e dini, për të thënë më q,artë, Gjermania është një nga ale,at,ët më të ng,usht,ë të Amerikës. Ne po pun,ojmë kr,ah për kr,ah për ta fr,enu,ar ag,res,io,nin e mët,ejsh,ëm rus në Evropë dhe për të adr,es,uar sf,ida,t e par,aqit,ura nga Kina dhe për të pro,movu,ar sta,b,il,it,etin në Ballkanin Perëndimor”, ka thënë Biden në kon,feren,cën e përbashkët.Presidenti amerikan gjithashtu ka treguar edhe për rolin e adm,ini,str,atës së tij në pr,oce,sin e inte,grim,it të gja,sh,tës ballkanike në BE.“Ne gjithashtu rik,onfirm,uam an,gazh,i,min tonë për të kom,ple,tuar punën për i,nteg,rimin e Ballkanit Perëndimor në in,stituci,o,net evropiane dhe për të re,al,izu,ar për,fund,imi,sht një Evropë të plotë, të li,rë dhe në pa,qe”.

Leave a comment

Your email address will not be published.