Lumir Abdixhiku goditje te rende per Albin Kurtin nuk i ka kursyer aspak fjalet per Kryeminstrin

Lumir Abdixhiku goditje te rende per Albin Kurtin nuk i ka kursyer aspak fjalet per Kryeminstrin

Lumir Abdixhiku goditje te rende per Albin Kurtin nuk i ka kursyer aspak fjalet per Kryeminstrin

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku ka thënë se ZRrE ka rritur ç,mim,in e ene,rgji,së el,ekt,rike nën urdhrin e Qeverisë së Kosovës. Ai tha se vendimi i sot,shëm për shtr,enjtim,in e en,erg,ji,së ele,ktr,ike për ko,suma,tor,ët që shpe,nzo,jnë më shumë se 800 ki,lov,at në orë është vendim i qev,erisë Kurti i kam,uflu,ar përmes Zyrës së Rre,gulla,tori,t të En,er,gjisë.Abdixhiku deklaroi se vetëm ta,ri,fa e li,rë e ene,rgj,i,së ka pës,uar rr,itje për 104%.“Kjo konf,erencë është si rezu,ltat i vendimit të sotë,m të bërë pu,bli,k, ve,ndim i Qeverisë, i ka,muf,luar nën petkun e ZRrE-së për shtre,nj,timi,n ast,ron,omik të ener,gj,isë elek,trike në Kosovë. Ky vendim i ka,muflu,ar përmes ZRrE-së, par,asheh që çdo shpe,nzim, mbi 800 k,ilov,at në orë do të pagu,ajnë ta,rifë,n e sht,ren,jtë nga 6.75 cent sa është sot në 12.5 cent, poth,uajse dyf,shi më sh,trenj,të. Ndër,kaq tar,ifë,n e lirë nga 2.89 cent sa është sot në sa,ktë,sisht 5.9 cent apo 104% më sht,renj,të”, ka thënë ai.Për sa i përket qeverisë, lid,eri i LDK-së tha se kryeministri Albin Kurti i ka inj,or,uar br,en,gat e qytetarëve.

Leave a comment

Your email address will not be published.