BE po dridh Bashkeshortin e Vjosa Osmanit me deklaraten e tyre ndaj tij

BE po dridh Bashkeshortin e Vjosa Osmanit me deklaraten e tyre ndaj tij

BE po dridh Bashkeshortin e Vjosa Osmanit me deklaraten e tyre ndaj tij

R,apo,rtu,es,ja për Kosovë në Parlamentin Evropian, Viola von Cramon, ka bërë një reagim pas deklaratës së Prindon Sadriut ku ndër të tjera i ka qua,jtur med,iat si “ndë,rma,rrj,e e përbashkët kr,imi,na,le”.Ajo deklaratën e bashkëshortit të Presidentes, Vjosa Osmani, e ka ci,lës,uar si f,ush,atë de,nigr,ue,se që po bëhet ku,nd,ër gazetarëve në Kosovë.“Li,ria e me,dias është një nga tri sht,yll,at bazike të d,emo,kr,aci,së dhe gazetarët duhet ta kenë li,rinë që ta sh,pr,ehin veten pa ku,rrf,arë fr,ik,e”, është shprehur ajo.“Jam duke monitoruar nga afër fus,ha,tën d,enig,ru,ese të or,gan,izu,ar kun,dër gaz,etarë,ve në Kosovë, për t’i kup,tuar ngj,arj,et e fu,ndit”.“Kosova ka sh,ërb,yer si një sh,emb,ull i mj,edi,sit plu,rali,st ku do të dës,hiro,nim që të shihnim që sta,nd,ard,et e shprehjes së me,ndim,it të mbesin të mbësh,tet,ura dhe gazetarët të mbro,hen nga pre,sio,ni politik”.

Leave a comment

Your email address will not be published.