Ja kur do te takohen Albin Kurti dhe Vuçiq sipas / Dalin detajet nga BE

Ja kur do te takohen Albin Kurti dhe Vuçiq sipas / Dalin detajet nga BE

Ja kur do te takohen Albin Kurti dhe Vuçiq sipas / Dalin detajet nga BE

Bashkimi Evropian ka mirëpritur gatishmërinë e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti dhe presidentit serb, Aleksandar Vuçiq për t’u kthyer në tavolinën e di,alo,gut.Zëdhënësi i BE-së, Peter Stano, ka thënë Brukseli aktu,al,isht është duke punuar për agj,end,ën dhe re,zulta,tet e mundshme të takimit të ardhshëm në ku,adër të di,alogut Beograd-Prishtinë, por gjithashtu thekson se parakusht për një ra,und të ri bise,dimesh është gati,shmëria e të dyja palëve për të rënë dakord për lëvizje ko,nkret,e pozitive.

Stano për Tanjugun serb ka thënë se si Beogradi ashtu edhe Prishtina kanë treguar gat,ishmë,ri për përparim në di,alog, por “me një di,nami,kë më të n,gad,altë se sa duan BE-ja dhe SHBA-ja”.“E mirëp,resim gati,shmë,rinë e presidentit Vuçiq dhe kryeministrit Kurti për të ardhur në Bruksel për raun,din e ardhshëm të dial,ogut në nivel të lartë poli,tik. BE është e gat,shme të o,rga,nizoj,ë një takim të tillë sapo palët të tre,gojn,ë gat,ishm,ëri për të rënë dakord për rez,ult,ate ko,nkre,te poz,iti,ve që do të s,jellin përf,it,ime për qytetarët dhe do ta ço,jnë pro,ce,sin pë,rpa,ra”, tha Stano.

Leave a comment

Your email address will not be published.