Xhavit Haliti kapet me Glauk Konjufcen / Ja qfare po e ben nervoz Halitin qe ja thote ne sy Konjufces

Xhavit Haliti kapet me Glauk Konjufcen / Ja qfare po e ben nervoz Halitin qe ja thote ne sy Konjufces

Xhavit Haliti kapet me Glauk Konjufcen / Ja qfare po e ben nervoz Halitin qe ja thote ne sy Konjufces

Deputetët e Kosovës janë mbledhur sot në se,ancën pl,ena,re.Disa prej tyre kanë kërkuar që të kr,ijohen k,ushte më të mira lid,hur me va,zhdi,min e punës.Ndër ta është edhe deputeti i PDK-së, Xhavit Haliti i cili ka kër,kuar nga kryetari i Kuvendit, Glauk Konjufca kushte më të mira në sal,lë në mënyrë që të vaz,hdoh,et puna.“E kom për një çës,ht,je që lid,het jashtë kësaj. Zoti kryetar unë e di që je ku,rsimt,ar dhe në përgjithësi ju kurseni shumë bux,he,tin e Kosovës. E kemi pasë nisë ni pro,ces të ok,sigj,eni,zi,mit të sallës ne, edhe pse nuk po punojnë ap,ar,atet po du me ditë, sepse ty po të kus,ht,on, edhe neve po na ku,shto,n me kohë, po mbe,sim me një l,ig,j, me një çë,sht,je kur po vot,ojmë ka pesë orë, t’u numëru më dur, nu,mëro ç’num,ëro”, ka thënë Haliti.

Tutje ai ka thënë se nuk duhet të kur,seh,et lidhur me kr,iji,min e ku,shte,ve më të mira në sallë pasi sipas tij kjo gje,nd,je po sh,kak,ton lo,dhje dhe ner,voz,ë.“Nuk duhet me k,ursy, se kto mos sot nesër duhet me i rreg,ullu. Edhe këto të oks,ig,jen,izim,it se beso nuk ka sallë kund kom marrë pjesë në krejt sallat e parlamenteve nëpër botë që osht në këtë gj,en,dje si salla jonë, nuk mundet sal,la e par,lame,ntit mu nx,e as me qeta, se ata nuk jon për këtu, ata janë për kafe, nuk jon për parlament ku rrin 8 orë, 10 orë deputeti. Duhet me i rr,egul,lu edhe këta art,op,rlan,tat, edhe mikr,ofon,at, edhe votimin me ele,ktro,nikë e jo më na lanë ka 1 ditë, tri ditë me dy tri çësh,tje të pa përf,undu,me”

Leave a comment

Your email address will not be published.