A do te shkarkohet Prindon Sadriu ? / Ja si qendrojne gjerat ne kete Diskutim

A do te shkarkohet Prindon Sadriu ? / Ja si qendrojne gjerat ne kete Diskutim

A do te shkarkohet Prindon Sadriu ? / Ja si qendrojne gjerat ne kete Diskutim

Historia e fun,ks,ion,im,it të in,stituc,ione,ve të di,ploma,cisë kosovare reg,ji,stro,n edhe ra,ste kur ambasadorë të Republikës së Kosovës janë shka,rku,ar nga poz,ita e tyre për sh,kak të gj,uh,ës që kishin për,dor,ur.Kështu kishte ndodhur në vitin 2014 me Xhafer Ahmetin, i cili atë kohë kishte qenë ambasador i Kosovës në Mal të Zi dhe ishte shk,arku,ar nga pozita për shk,ak të fy,erj,eve që kishte bërë ndaj Sali Berishës, atë kohë kryeministër i Shqipërisë, shkruan Express.Ky nuk ka qenë rasti i vetëm kur një zyrtar i Ministrisë së Punëve të Jashtme është lës,hu,ar në kr,iti,ka dhe qëndrime perso,nal,e. Edhe Albert Prenkaj në cilësinë e Drejtorit të MPJ-së kishte sh,pre,hur qëndr,im,et e tij pers,ona,le dhe e kishte cilësuar Edi Ramën si “au,tok,rat” në kohën kur po dis,kut,oh,ej më shem,bje,n e ob,jekt,it të Teatrit Kombëtar të Shqipërisë.

Historia e fun,ks,ion,im,it të in,stituc,ione,ve të di,ploma,cisë kosovare reg,ji,stro,n edhe ra,ste kur ambasadorë të Republikës së Kosovës janë shka,rku,ar nga poz,ita e tyre për sh,kak të gj,uh,ës që kishin për,dor,ur.Kështu kishte ndodhur në vitin 2014 me Xhafer Ahmetin, i cili atë kohë kishte qenë ambasador i Kosovës në Mal të Zi dhe ishte shk,arku,ar nga pozita për shk,ak të fy,erj,eve që kishte bërë ndaj Sali Berishës, atë kohë kryeministër i Shqipërisë, shkruan Express.Ky nuk ka qenë rasti i vetëm kur një zyrtar i Ministrisë së Punëve të Jashtme është lës,hu,ar në kr,iti,ka dhe qëndrime perso,nal,e. Edhe Albert Prenkaj në cilësinë e Drejtorit të MPJ-së kishte sh,pre,hur qëndr,im,et e tij pers,ona,le dhe e kishte cilësuar Edi Ramën si “au,tok,rat” në kohën kur po dis,kut,oh,ej më shem,bje,n e ob,jekt,it të Teatrit Kombëtar të Shqipërisë.

Leave a comment

Your email address will not be published.