Albin Kurti nuk e pranon qe eshte shtrenjtuar Rryma,keto jane shifrat sipas Kryeministrit te vendit

Albin Kurti nuk e pranon qe eshte shtrenjtuar Rryma,keto jane shifrat sipas Kryeministrit te vendit

Albin Kurti nuk e pranon qe eshte shtrenjtuar Rryma,keto jane shifrat sipas Kryeministrit te vendit

Të mërkurën, kryeministri ia dha vetes një de,tyrë të re. Nga ulë,sja e tij në qeveri Albin Kurti ai p,rovoi t’i bin,d qytetarët se rr,yma nuk u shtr,enjt,ua shumë. Në tre minuta e gjy,smë ai luaj,ti rolin e një in,form,ato,ri për pu,bl,iku.Madje, hyri deri në de,taje me krah,as,ime, përq,indje, shi,fra e kil,ovatë. Kurti tha se për shpen,z,imet deri në 800 kil,ovat,ë, nuk ka asnjë cent sht,renj,tim. E sipas tij, dallimi është min,imal edhe kur hi,pet në 850 kil,ova,të, me raport 60:40 të tar,if,ës së lartë me të ulëtë,n.

“Nga 49.67 euro në 52.19 euro. Pra, një rri,tje prej rreth 5%, apo rreth 2 euro e gjy,smë më shumë në mu,aj”, u shpreh Kurti, njofton Klan Kosova.Më pas ai tre,gon sa do t’u vijë fat,ura atyre që shpe,nzo,jnë 1 mijë k,ilo,va,të.“Nga 58.10 euro në 68.18 euro. Pra, 10 euro më shumë në muaj”, shtoi ai.Më shtre,njt,ë e kanë ata që harx,hoj,në 1 mijë e 200 ki,lo,vatë.“Nga 69.35 euro në 89.51 euro. Një rr,itje prej rreth 29% apo rr,eth 20 euro”, tha Kurti.Shefi i qeve,risë tha se falë subv,enci,oni,mit të qe,verisë, 70.4 % të fam,iljeve nuk do të pre,ken nga rrit,ja e çm,ime,ve të en,erg,jisë elek,trik,e ose do të preken min,imal,isht”.Ai bëri me dije se qeveria, deri tashti, ndau 120 milionë euro për zbu,tjen e kr,iz,ës ener,gje,ti,ke

Leave a comment

Your email address will not be published.