Albin Kurti pas takimit me Emisarin Britanez po gezon te gjithe Qytetaret me fjalet e tij

Albin Kurti pas takimit me Emisarin Britanez po gezon te gjithe Qytetaret me fjalet e tij

Albin Kurti pas takimit me Emisarin Britanez po gezon te gjithe Qytetaret me fjalet e tij

Paqja e qëndrueshme, st,ab,ili,teti afa,tgja,të dhe sig,ur,ia ra,jon,ale ishin tema e takimit ndërmjet Kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti me Emisarin e Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor, Sir Stuart Peach dhe amba,sa,dorin e Mbre,tër,isë së Bashkuar, Nicholas Abbott.Kurti falë,nderoi emi,sarin për ndi,hmën dhe mbës,htet,jen e Mbre,tërisë së Bashkuar para, gjatë dhe pas l,uf,të,s në Kosovë dhe shp,all,jes së pava,rës,isë.Mbretëria e Bashkuar është pa,rtner i Kosovës i dom,osd,osh,ëm për zhvi,llim dhe si,g,uri, tha kryeministri duke mir,ëp,ritur em,ërim,in e emisarit Peach si vep,rim i d,uhur që do t’u kon,tribu,ojë pr,ocese,ve pol,it,ike në Ballkanin Perëndimor.Ai the,ksoi për,kush,tim,in për ru,aj,tjen dhe zhvi,llim,in e marr,ëdhën,ieve me Mbretërinë e Bashkuar duke vënë thek,sin tek dia,sp,ora, si urë li,dhë,se për të thel,luar bashkëpunimin në sfe,rën e in,vest,ime,ve po ashtu edhe në atë të ba,hkëpu,nim,it ku,lt,uror e nje,rëz,or.

E ardhmja e Kosovës është në NA,TO dhe në Bashkimin Evropian dhe roli i Mb,retë,risë së Bashkuar në përs,hpe,jtim,in e int,egr,imit të Kosovës në NA,TO është q,end,ror, e si hap i ard,hsh,ëm e i do,mosd,oshëm është anët,ar,ësimi i Kosovës në pr,og,ra,min e NA,TO-s të Partn,erite,tit për P,aqe, pr,oces i cili sjell sta,b,il,it,et për raj,onin, theksoi Kurti.Emisari Peach vlerësoi lart ma,rëdh,ëni,et mes Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar dhe sh,prehu gat,ishmë,rinë dhe vu,lln,etin për të the,llua,r bashkëpunimin, veçan,ëris,ht në fushën e su,ndi,mit të li,g,jit dhe të sig,uris,ëm thuhet në kom,uni,katë.Kurti e in,ormo,i emisarin për refo,rmat e nisu,ra duke th,eksuar përku,shtim,in e Qeverisë së Republikës së Kosovës për zhvillim eko,no,mik, re,fo,rmë në dre,jtë,si dhe qe,verisje të mirë.

Leave a comment

Your email address will not be published.