Behgjet Pacolli po e quan si mashtrim veprimin e Kryeminstrit Albin Kurti

Behgjet Pacolli po e quan si mashtrim veprimin e Kryeminstrit Albin Kurti

Behgjet Pacolli po e quan si mashtrim veprimin e Kryeminstrit Albin Kurti

Kryetari i Aleancës Kosova e Re, Behgjet Pacolli ka thënë se qytetarëve të Kosovës u është ngarkuar bar,ra e shtren,jtimit të ene,rgj,isë el,ek,trike si pas,ojë e mu,ng,esës së një st,rate,gjie nga Qeveria e Kosovës.Në sea,ncën e ja,sh,tëza,konsh,me të Kuvendit të Kosovës ku po zhvillohet debat për sht,renj,ti,min e en,rgji,së el,ektr,ike, Pacolli ka thënë se është mas,h,trim kur thuhet se në Kosovë ka rri,tje ekonomike.“Është vetëm mas,ht,rim, në Kosovë nuk ka rritje ekonomike për arsye se rritja eko,nomike ka bazat e veta, më tepër kon,sum dhe pr,ojek,te infr,astrukt,uro,re, këto mun,gojnë në Kosovë, më trego dikush cilat pro,jekte infr,astruk,turo,re kjo qeveri deri tash i ka fi,lluar dhe është duke i kryer, më trego sa u rrit pa,ga ose të hy,rat për qytetarë dhe sa u rrit shpo,rta për kon,suma,orin, është më do,bët dhe më ulët sesa ka qenë. Kosova po për,ballet me kri,zë të rën,dë ekonomike dhe sociale… Sot qytetarët e Kosovës e kanë sfi,dën e pag,esës së ene,rgjis,ë el,ekt,rike e cila ju ng,arku,a si bar,rë nga Qeveria e tyre në mun,gesë të një st,rate,gjie tjetër e cila do të leh,tëso,nte jet,ën e tyre”, ka thënë Pacolli.

Leave a comment

Your email address will not be published.