E PAPRANUESHME / Specialja po ja ben krereve te UÇK-se me “zi” se bashkepuntoreve te Millosheviq,ja cili eshte kurthi i tyre

E PAPRANUESHME / Specialja po ja ben krereve te UÇK-se me “zi” se bashkepuntoreve te Millosheviq,ja cili eshte kurthi i tyre

E PAPRANUESHME / Specialja po ja ben krereve te UÇK-se me “zi” se bashkepuntoreve te Millosheviq,ja cili eshte kurthi i tyre

Pr,oku,ror,ia e Sp,ecia,les po te,nton që ish-dre,jtuesit e UÇK-së, të cilët nuk aku,zoh,en për kr,yerj,en e drej,tpë,rdre,jtë të kr,ime,ve, t’i v,ërë para një gjy,qi shumëfish më të gjatë sesa të ish bashkëpunëtorëve të Millosheviqit që janë aku,zu,ar dhe dë,nu,ar për kryerjen e mij,ëra vra,sje,ve e qindra ma,sa,kr,ave.Një kërkesë ab,su,rde e Zyrës së Prok,uro,rit të Spe,ciali,zuar po qën,dro,n aktua,li,sht në sir,ta,rët e Gj,ykat,ës,it të Pro,ced,urës Pa,rap,rake, me të cilën po te,nto,het që pr,oc,esi gj,yqë,sor ndaj kre,rëv,e të Us,ht,ri,së Çli,ri,mta,re të Kosovës të zgj,asë mbi 11 vjet, duke tejk,al,uar kështu shum,ëfi,sh kohë,zgja,tjen e pro,ces,it gj,yqë,sor të ish bashkëpunëtorëve të Sllobodan Millosheviqit.Hiç më pak se 1 mijë e 863 orë janë kërkuar nga ZPS që ta pa,raq,esë çë,sh,tjen e saj ku,ndër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit, të cilët nuk aku,zo,hen për kr,yer,jen e dr,ejtpë,rdre,jtë të kr,im,ev,e, por aku,zoh,en për shkak të për,gjeg,jës,isë në hi,erar,ki,në e UÇK-së, ndër,kohë që ud,hëhe,qës të shtetit serb ishin aku,zu,ar dhe d,ënu,ar për kry,erj,en e mi,jër,a v,ra,sje,ve dhe qi,ndra mas,akr,ave në atë që ishte kon,sid,eruar si gj,eno,ci,d.

Nikolla Shainoviq, në rastin e Milan Milutinoviq dhe të tjerëve, në Gj,ykat,ën Ndë,rkom,bët,are për Kr,im,et e Kry,era në Ish-Jugosllavi, Pr,okuro,ri,a kishte shp,enzu,ar 166 orë, që i bie diku rreth 10-11 muaj për gj,yk,im.Shainoviq, një bashkëpunëtor i spi,kat,ur i Millosheviqit, i aku,zu,ar për kr,im,e ku,ndë,r nje,rëz,imit ndaj popul,ls,isë në Kosovë, ishte dë,nu,ar me 22 vjet bu,rg. Ai njihej si njëri prej per,son,ave që për,cill,te dhe zba,ton,te urd,hr,at e Millosheviqit, për,mes së cilave ishin k,ry,er kr,i,me të tm,er,rsh,me në ter,rito,ri,n e Kosovës.P,rokur,ori,a kishte marrë shumë më pak kohë edhe për pa,raqi,tjen e çë,sh,tjes ndaj kroatit Jadranko Prliq, i cili nga dr,ejtës,ia ndë,rkom,bët,are ishte aku,zu,ar për kr,im,e të kr,ye,ra ndaj po,pulls,isë boshnjake gjatë kohës që ai kishte ko,ntr,oll të pl,otë mbi Qeverinë kroate të Bosnjë Hercegovinës. Për të, Pro,kur,or,ia ki,shte shpe,nz,uar vetëm 296 orë, ose 1 vit e 10 muaj kohë.Ndaj Prliq rën,don,in në,ntë aku,z,a për shk,elje, të rë,nd,ë të Ko,nve,nta,ve të Gjen,evës, në,ntë aku,z,a për shk,el,je të li,gj,ev,e të lu,ft,ës, si dhe te,të aku,za për k,ri,me k,un,dër nj,erëz,im,it. Pra, gjithsej 27 ak,uza. Ai është d,ënu,ar më 25 vjet b,ur,g.

Leave a comment

Your email address will not be published.