Edi Rama ben komentin e papritur per qeshtjen e rrymes ne Kosove

Edi Rama ben komentin e papritur per qeshtjen e rrymes ne Kosove

Edi Rama ben komentin e papritur per qeshtjen e rrymes ne Kosove

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, u ka kthyer pë,rgjigj,e disa ko,mentue,sve në Fac,ebook, lidhur me rrit,jen e çmi,mit të ka,rb,uran,ti,t.Një qytetare i tha Ramës se çmimi i na,f,tës është i la,rtë, por ai e mo,hoi një gjë të tillë.Sipas kome,ntue,ses, çm,imi i n,at,ës është 200 mij,ë lekë, gjë për të cilën kryeministri shqiptar tha se nuk është e vë,rte,të.“Sikur kjo të ishte e vër,tetë, sot çmi,mi i ene,rgji,së do të kis,hte kërc,yer për,pjet,ë si në Kosovë apo si në vende të tje,ra për,re,th, por e kun,dër,ta është e vër,te,të. Bra,kti,sja e popu,llit nuk ka asnjë li,dhje me mua”, ia ktheu Rama.Pas kësaj, një tjetër kom,en,ues i tha Ramës se pyetja kishte të bëjë me çm,mi,n e na,ftë,s dhe jo të en,erg,i,së.“E di për çfarë me pyeti dhe janë të l,idhu,ra bashkë gjë,rat, prandaj edhe nuk du,hen pare të shkë,put,ura se ark,a e sh,tet,it një është”, tha Rama.

Leave a comment

Your email address will not be published.