Franca po dridh gjithe Ballkanin me afatin qe po jep Kosoves dhe Serbise per Dialogun

Franca po dridh gjithe Ballkanin me afatin qe po jep Kosoves dhe Serbise per Dialogun

Franca po dridh gjithe Ballkanin me afatin qe po jep Kosoves dhe Serbise per Dialogun

Ambasadorja e Francës në Prishtinë, Marie Christine-Butel, në një int,ervis,të për Gazetën Express ka folur edhe për ma,rrëv,eshjen fi,nale në mes të Kosovës dhe Serbisë. Butel ka thënë se u takon palëve që të dak,ordoh,en për atë se cili do të jetë re,zult,ati i mar,rëves,hjes fi,nale, shkruan Gazeta Express.“Marrëveshja për,fund,imtare do të jetë rez,ult,at i neg,ocia,tave ndë,rmj,et Kosovës dhe Serbisë. U takon të dyja palëve që ta përcaktojnë përm,baj,tjen e saj sipas p,ikave për të cilat kanë mu,ndur të bien da,kord, me sy,ni,min të paktën që kjo marrëveshje të jetë gjith,ëpërf,shir,ëse, përfun,dimta,re dhe lig,jëri,sht e dety,rue,shme”, ka thënë Butel për Express.

E pyetur nëse mun,ges,a e një afa,ti po shk,akt,on zv,ar,ritj,e të pr,oc,esit të dialogut, Butel ka thënë se Kosova dhe Serbia duhet ta shf,ryt,ëz,oj,në periudhën 2022-2024 për ta arritur një mar,rëve,shje fin,a,le, para se të mbahen zgj,edhj,et evro,pi,ane në 2024 dhe para zgjedhjeve në Kosovë në vitin 2025.“Pas zgje,dhje,ve në Serbi në prill, do të jetë një per,iud,hë dyvj,eçare që Kosova dhe Serbia do të duhet ta shf,ryt,ëz,ojnë për të ar,rit,ur një marrëveshje para zgjed,hje,ve evr,opiane në vitin 2024 dhe zgje,dh,jeve në Kosovë në vitin 2025.

Leave a comment

Your email address will not be published.