Pensionisteve u vjen lajm i madh nga 1 MARSI ! Ja prej kur do te dalin ne pension…

Pensionisteve u vjen lajm i madh nga 1 MARSI ! Ja prej kur do te dalin ne pension…

Pensionisteve u vjen lajm i madh nga 1 MARSI ! Ja prej kur do te dalin ne pension…

Rri tet mosha e daljes në pen.sion për gratë. Në për puthje me ligjin e ri të sigurimeve shoqë.rore nga 1 janari që një grua të fitojë të drejtën e pensionit të pleqërisë,ajo duhet të ketë mbu.shur moshën 61 vjeç.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN

Kjo përbën një rrit.je me një vit pasi deri më 31 dhjetor gratë e përfitonin pensionin në moshën 60vjeçare. Kjo rritje para shikohet nga reforma e pen.sioneve që është miratuar në vitin 2015. Reforma cakton një rritje gra.duale të moshës së pensionit si për burrat ashtu edhe për gra të. Por për këto të fundit shpej.tësia e rritjes do të jetë më e madhe. Për burrat këtë vit nuk para shikohet rritje e moshës për të përfituar pen.sion kështu që ata do ta përfitojnë atë në moshën 65 vjeç si më parë.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN

Me ndry shimet që iu bënë ligjit Për sigurimet shoqë.rore para shikohet një rritje e moshës së daljes në pension për gratë me dy muaj në vit du.ke u bërë 63 vj eç në vitin 2032. Më pas do të nisë rri.tja e moshës edhe për burrat për të shkuar në 67 vjeç në vi.tin 2056 për të dyja gjinitë. Por ndonë se burrat nuk preken menjë.herë nga zgjatja e moshës së daljes në pension ata ndikohen nga rritja e vi.teve të vjetërsisë në punë. Nëse një burrë në dhje.tor të vitit 2014 duhej të kishte 35 vite vjetërsi për të marrë pen.sionin nga data 1 janar 2020 duhet të ketë 37 vjet.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN

Leave a comment

Your email address will not be published.