Urdheri i Presidentes Vjosa Osmani ndaj truprojes po habit gjithe vendin / Ja qfare i tha Presidentja

Urdheri i Presidentes Vjosa Osmani ndaj truprojes po habit gjithe vendin / Ja qfare i tha Presidentja

Urdheri i Presidentes Vjosa Osmani ndaj truprojes po habit gjithe vendin / Ja qfare i tha Presidentja

Presidentja Vjosa Osmani e ka urdhëruar tru,projën e tij që të mos i pr,ekë gazetarët, derisa ajo u tha atyre se nuk kishin lej,e të bënin py,etje gjatë një ce,remon,ie të zhvilluar sot në Zyrën e Presidentes.“Të lutem Flor, mos i p,rek. Nuk ka ne,vojë, mos i prek”, urdhëroi presidentja, trup,ro,jën e tij.Presidentja Vjosa Osmani i ka cil,ësuar jo ko,rre,kte dhe of,en,due,se pyetjet e gazetarëve lidhur me dekl,ara,tat e bashkëshortit të saj, Prindon Sadriu, gjatë ce,rem,on,isë së nda,rje,ve të meda,lj,eve për dy Mon Balajn dhe Arben Xheladinin.

Sipas Osmanit, cere,mo,nia e nd,arj,es së meda,ljeve për dy a,kt,ivi,stët e ndj,erë të Lëvizjes Vetëvendosje nuk është mom,enti i du,hur për të kom,entu,ar dek,larat,at e bashkë,shor,tit të saj, Prindon Sadriut.“Është jo kor,rekt,e. Të lutem. Është jo kor,re,kte dhe of,endi,m për familjet që janë

Leave a comment

Your email address will not be published.