Ambasadori Amerikan ka nje kerkese te madhe per Qeverine e Kosoves

Ambasadori Amerikan ka nje kerkese te madhe per Qeverine e Kosoves

Ambasadori Amerikan ka nje kerkese te madhe per Qeverine e Kosoves

Ambasadori i ShBA-së, Jeff Hovenier, ka thënë se pr,oces,i i zgjedhjes së Kry,epro,kuro,rit të Shtetit, duhet të jetë i dr,ejtë, i hapur dhe baz,uar në merita.Në konf,ere,ncën vje,tore të pro,kuro,rë,ve, Hovenier foli edhe për kor,r,psion,in duke thënë se kor,rups,i,oni është ka,nc,er që jo vetëm var,fë,ron qytetarët e rë,ndo,mtë, por p,rish be,simin e qyte,tar,ëve në qeveritë demokratike.“Jam ink,uraju,ar që e kam parë sa shumë kanë pë,rpa,ruar kosovarët në ar,ri,tjen e ve,ndo,sjes së një si,st,emi të fo,rtë të sun,di,mit të li,gj,it. Në një kohë relativisht të shkurtër ju keni ndërtuar një ko,rn,izë li,gj,ore të sof,isti,ku,ar keni për,mirë,suar qas,jen në dr,ejtë,si keni zv,ogë,luar numrin e lë,ndë,ve të vje,tra dhe në mënyrë p,ro-akti,ve keni ndi,hmua,r vi,kt,i,ma,t për të përfituar kom,pens,im për dë,met. Ju gjithashtu keni prë,mir,ësu,ar dis,ip,lni,nën e br,end,sh,me dhe sis,te,met e vler,ësi,mit të perf,orm,anc,ës, një hap i rën,dësi,sh,ëm drejt, krij,imit të një kul,ture llo,gar,idh,,ënie dhe pr,ofesi,onal,izmi,t sid,omos në lu,ftë,n ku,n,dër kor,ru,p,ion,it të nivelit të lartë dhe k,ri,mit të or,gan,iz,uar. Mbajtja nën kontroll e korr,ups,ion,it e for,con sun,di,min e li,gji,t duke ko,ntr,ibu,ar në st,ab,lit,et, të dr,ejat e nje,riut dhe demo,kraci. Kjo gjithashtu nxi,t rri,tjen ekonomike dhe o,fron mundësi të ba,ra,ba,rtë për biz,neset. Po aq e rën,dë,si,shme, vësh,tir,ës,on mun,dës,it,ë për vep,rim të atyre personave të për,f,shirë në ve,pri,mt,ari kr,imi,n,al,e tra,nsn,acio,nale, te,r,ror,i,zëm dhe tre,g,ti të pal,igjsh,me”, tha ai.

Leave a comment

Your email address will not be published.