Presidentja e vendit Vjosa Osmani tregon se a foli me Lajcak edhe Escobar per “LISTEN E ZEZE”

Presidentja e vendit Vjosa Osmani tregon se a foli me Lajcak edhe Escobar per “LISTEN E ZEZE”

Presidentja e vendit Vjosa Osmani tregon se a foli me Lajcak edhe Escobar per “LISTEN E ZEZE”

Presidentja Vjosa Osmani ka folur për takimin e dytë me të dër,gu,ar,in e posa,çëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar.E pyetur nëse është di,s,kutu,ar për ndonjë lis,të të ze,zë të sa,nksi,onev,e për per,sonaz,he pu,bl,ike në Kosovë, Osmani tha se nuk ka qenë fare temë.Ajo tha se këto janë ven,dim,e të ins,titu,cio,mve të SHBA-së, por nuk janë temë neg,oci,mi ndër,mjet sht,eteve.“Jo në a,snjë m,oment nuk është di,skut,uar. Këto janë vendime të inst,itu,ci,one,ve të SHBA-së të cilat ne mund t’i marrim vesh 24 orë më herët por nuk janë temë ne,goc,iomi nd,ërm,jet shteteve. Nuk është dis,kut,uar në asnjë moment, nuk ka qenë fare temë e di,skut,imit”, tha Osmani në Rtk.

Leave a comment

Your email address will not be published.