Albin Kurti me fjale te medha per ish Presidentin Kroat pas takimit te tij te sotshem me te

Albin Kurti me fjale te medha per ish Presidentin Kroat pas takimit te tij te sotshem me te

Albin Kurti me fjale te medha per ish Presidentin Kroat pas takimit te tij te sotshem me te

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka pritur ish-presidentin kroat, Stipe Mesiq, i cili sot ka q,ëndru,ar në Kosovë për vizitë bashkë me ish-presidentin e Shqipërisë, Bamir Topi.Kurti i fal,ënd,eroi dy ish-presidentët për vizitën dhe për a,ngazhi,min e për,krah,jen e vazhdueshme për Kosovën.“Është nder dhe kë,naqë,si, duke pasë parasysh se nji,hemi ng,aherë dhe pë,rvoja juaj e tra,shëg,imia është shumë e vle,fshme edhe aktua,lisht”, tha Kurti në takim, njofton Klan Kosova.

Duke folur për qev,eris,jen rreth njëv,jeçare, Kryeministri Kurti tha se pr,ijmë në raj,on për mena,xh,imi,n e mirë të pa,nde,m,isë, me vak,sini,mi,n e tashmë dy të tretës së pop,ull,atës së rritur. Ai i njoftoi edhe për rezultatet e shë,nuara në ekonomi: rri,tjen ekonomike prej 9.9 për qind, rritjen e të hyr,ave do,ga,nore për mbi një të tretën, kra,hasuar me vitin paraprak. Ndërsa eks,por,tet janë rritur me 66 për qind, të hyr,at bux,het,ore janë rritur për 30 për qind, e inve,sti,met e huaja për 53 për qind, tha Kryeministri Kurti.Lidhur me dialogun me Serbinë, Kurti tha se është pr,oces që duhet të ketë në qen,dër njohjen e ndë,rsje,llë, drejt no,rmal,izim,it të marrëdh,ënieve ndër,mjet dy shteteve.

Leave a comment

Your email address will not be published.