Djali i ish Presidentit Thaçi kapet me Deputetin e Levizjes Vetevendosje / Ja per qfare behet fjale

Djali i ish Presidentit Thaçi kapet me Deputetin e Levizjes Vetevendosje / Ja per qfare behet fjale

Djali i ish Presidentit Thaçi kapet me Deputetin e Levizjes Vetevendosje / Ja per qfare behet fjale

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Salih Zyba, në një int,e,rvist,ë në ATV ka folur për pr,ote,st,at e 2007-ës dhe ng,jar,jet që ki,shin ndo,dhur atë kohë. Zyba ka thënë se pr,ote,stat e or,ga,nizu,ara dhe a,k,ti,viz,i,mi i atëhershëm kishte përs,h,pejt,uar pro,ces,in e shp,all,jes së pav,arë,si,së, derisa ka thënë se deklarata e shpa,llj,es së pava,rësi,së është lexuar nga personi jo,ade,ku,at, duke al,udu,ar në Hashim Thaçin.

“Disa prej det,aje janë shumë të rë,ndë,sishme. A,kti, dekl,ara,ta e shpa,llj,es së pa,varësi,së së Kosovë nuk është bërë nga njeriu më ko,pete,nt. Jemi vend parlamentar. Nuk është bërë nga as kryeparlamentari, as nga presidenti. E kam fjalë nga kush është le,xuar nga kush është dek,lar,uar”, ka thënë Zyba në ATV.Ndaj një deklarate të tillë përmes një vi,deoj,e, ka reaguar djali i ish-presidentit Thaçi, Endriti.Ai në llogarinë e tij në “in,stag,ram” ka p,ubl,iku,ar një vi,de,o nga momenti i shpa,ll,jes së pava,rësis,ë së Republikës së Kosovës në Kuvend.

Leave a comment

Your email address will not be published.