E DHIMBSHME / Ja sa pjestare te FSK-se e lane vendin e punes ne FSK -Ja cila eshte arsyeja

E DHIMBSHME / Ja sa pjestare te FSK-se e lane vendin e punes ne FSK -Ja cila eshte arsyeja

E DHIMBSHME / Ja sa pjestare te FSK-se e lane vendin e punes ne FSK -Ja cila eshte arsyeja

Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) i kanë ikur 50 pjesëtarë nga puna në vitin 2021.Ndërkaq si shkak i pr,esi,onev,e të vaz,hdu,esh,me nga Serbia, ka vazh,duar edhe këtë vit b,rakt,isja e vendit të punës nga pjesëtarët e ko,mun,itetit serb.Nga ky kom,unit,et, vendin e punës e lanë 3 pjesëtarë të FSK-së.Kështu kanë bërë të ditur për Front Online nga Ministra e Mbrojtjes.“Gjatë viti 2021 e kanë lësh,uar (janë de,mobili,zuar) FSK-në 50 pjesëtarë. Kurse nga rad,hët e kom,unitetit serb 3 pjesëtarë e kanë lës,huar (janë demo,biliz,uar) FSK-në. Këta pers,ona për arsyet nga më të ndryshmet, sipas proc,ed,urav,e në fuq,i kanë shk,ëpu,tur ko,ntra,tën e sh,ërbim,it me FSK-në. Kjo dukuri nuk bënë përj,ash,tim as për ush,tar,ët e komunitetit serb, por te kjo kategori duhet të theksojmë pre,sio,in e vazhdueshëm nga Serbia që pjesëtarët e këtij kom,unit,eti të l,ësho,jnë FSK-në”, kanë thënë nga Ministria e Mbrojtjes.

Leave a comment

Your email address will not be published.