E FUNDIT / Gjermania po trondit gjithe boten me kete deklarate qe ben kunder Rusise

E FUNDIT / Gjermania po trondit gjithe boten me kete deklarate qe ben kunder Rusise

E FUNDIT / Gjermania po trondit gjithe boten me kete deklarate qe ben kunder Rusise

Ministrja e Punëve të Jashtme e Gjermanisë, Annalena Baerbock, tha të premten se gr,umbu,lli,mi i tr,upa,ve ruse dhe ush,tr,imet us,ht,ara,ke të tyre afër kuf,ir,it me Ukrainën përbëjnë es,kali,m.“Në as,pek,tin us,htar,ak, ne nuk po sho,him ndo,një shen,jë të de-esk,al,im,it, por më tepër të kun,dë,rtën. Grum,bulli,mi usht,ara,k rus po vazhdon dhe në Bjellorusi, rreth 30.000 ush,tarë kanë kryer ush,tr,ime, pjesërisht shumë afër kuf,irit ukr,ainas”, tha kry,edip,oma,tja gjermane në një ko,nfer,en,cë për ga,ze,tarë në Aman të Jordanisë.“Për këtë arsye, po për,ga,ti,temi in,tensi,vi,sht për të gjithë ske,n,arët, natyrisht, në bas,hkër,en,dim të ngu,shtë me al,eat,ët dhe me par,tner,ët tanë në Bashkimin Evropian. Është një vi,jë e k,uqe dhe kjo është so,vra,nite,ti i Ukrainës. Ne po për,gat,item,i me të gjitha ma,sat dhe me rr,eptë,si, por ne gjithashtu po punojmë një,her,azi për dialog”, shtoi ajo.

Leave a comment

Your email address will not be published.