Joe Biden po dridh gjithe boten pas kesaj qe i tha Putinit

Joe Biden po dridh gjithe boten pas kesaj qe i tha Putinit

Joe Biden po dridh gjithe boten pas kesaj qe i tha Putinit

residenti amerikan Joe Biden dhe Presidenti rus Vladimir Putin zhvi,ll,uan sot (e shtunë) një bi,sedë tel,efon,ike, që zgjati 62 minuta, mes shqe,tësi,meve në rritje për një su,lm të afë,rt rus nd,aj Ukrainës.Në një njoftim të Shtëpisë së Bardhë, thuhej se Presidenti Joe Biden bisedoi sot me Presidentin Vladimir Putin rreth ten,si,one,ve që ka kri,juar rr,itja edhe më tej e pra,nisë us,ht,ara,ke ruse në kufi me Ukrainën. Presidenti Biden ishte i qartë se, nëse Rusia ndë,rme,rr një su,lm ndaj këtij vendi, Uashingtoni së bashku me ale,at,ët dhe partnerët e tij do të për,gjigj,en me vend,osm,ëri duke go,dit,ur Rusisë me sa,nks,i,one me kos,të të shpe,jtë e të rën,dë. Presidenti Biden përsëriti se një su,lm rus do të pr,odho,nte mje,rim të gjerë për njerëzit dhe do të do,bëso,nte pozitat e Rusisë. Presidenti Biden ishte i qar,të me Presidentin Putin se ndërsa Shtetet e Bashkuara m,bet,en të përgatitura për t’u angazhuar për një zgjidhje diplomatike të si,tuat,ës, në koo,rdin,im të pl,otë me ale,at,ët dhe partnerët e saj, mbeten të përgatitura njëk,ohë,sisht edhe për sk,en,arë të tjerë.

Uashingtoni thotë se ka marrë njof,time nga ag,jenc,itë e zb,uli,mit se pu,sht,imi mund të ndodhë të mërkurën.Ambasada amerikane në Kiev ka nisur evak,uim,in e per,son,elit të saj. Krahas kësaj, Departamenti i Shtetit ka lëshuar udhëz,ime mbi udhë,timet, duke paralajmëruar amerikanët të mos shkojnë në Ukrainë, për shkak të kër,cëni,me,ve të shtuara ndër,sa ka këshilluar shtetasit amerikanë që ndodhen në këtë vend të lar,go,hen menjëherë.Disa diplomatë amerikanë pritet të zhven,dose,n në pjesën per,ëndi,more të Ukrainës, një ma,së që do t’i lej,onte SHBA-ve të ruanin një prani dip,lomati,ke në këtë vend.

Leave a comment

Your email address will not be published.