Kerkesa e Joe Biden per Vuçiqin po dridh gjithe Ballkanin / Ja qfare i kerkoi Biden per Kosoven

Kerkesa e Joe Biden per Vuçiqin po dridh gjithe Ballkanin / Ja qfare i kerkoi Biden per Kosoven

Kerkesa e Joe Biden per Vuçiqin po dridh gjithe Ballkanin / Ja qfare i kerkoi Biden per Kosoven

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, i ka kërkuar sër,ish njohj,en e Kosovës, presidentit serb, Aleksandër Vuçiq.Kërkesa ka ardhur përmes let,rës së tij të uri,mit, me rastin e Ditës së Shtet,ësisë së Serbisë.Në letrën që Bideni i ka dërguar Vuçiqit, e të cilën e kanë pu,bli,kuar med,iat serbe, thuhet ndër të tjera se ai pret nor,mali,zim të plotë të mar,rëdhë,nie,ve ndë,rmjet Beogradit e Prishtinës, e që duhet të bazo,het në njo,hjen rec,ipro,ke.

“Më vjen mirë që morët pjesë në Samitin e De,mokr,ac,së në dhjetor. Unë ju ink,ura,jo,j ju dhe Qeverinë tuaj që të va,zhdon,i të punoni me z,ell për të zbat,uar ref,orm,at e bren,dshm,e të nevo,jsh,me për t’i bërë arr,itj,et e de,mokra,cis,ë të di,spo,nuesh,me për të gjithë njerëzit në Serbi. Të njëjtat re,for,ma do të ndih,mo,jn,ë në gar,an,ti,min e zhv,illim,it të qëndrueshëm, su,nd,im,it të li,gj,it dhe një kli,me tër,heq,ëse in,vesti,mi, si dhe do t’ju sje,llin më afër an,ëtarës,imit në Bashkimin Evropian. Aspi,rat,at e Serbisë drejt BE-së v,aren edhe nga p,rogre,si drejt no,rmal,izim,it të plotë të mar,rëd,hën,ieve ndë,rmjet Beogradit dhe Prishtinës, i cili, siç e dini, besoj se duhet të bazohet në njohjen re,cip,roke. “Shtetet e Bashkuara janë të gatshme t’ju mbësh,te,sin në punën me mi,rëbe,sim për të arr,itur këtë qël,lim”, cit,ohet letra e Bidenit.Të njëjtën kërkesë, presidenti amerikan Biden, ia kishte bërë Vuçiqit edhe në ur,imin e vitit të kaluar për Ditën e Sht,etës,isë së Serbisë.

Leave a comment

Your email address will not be published.