Opozita po dridh Albin Kurtit po i mblidhen te gjithe kunder Kryeminstrit / Ja per qfare behet fjale

Opozita po dridh Albin Kurtit po i mblidhen te gjithe kunder Kryeminstrit / Ja per qfare behet fjale

Opozita po dridh Albin Kurtit po i mblidhen te gjithe kunder Kryeminstrit / Ja per qfare behet fjale

AAK do të marrë pjesë në takimin e ftuar nga Dardan Molliqaj i PSD-së për koor,di,nim op,ozitar ndaj ven,dimit të ZRRE-së për sht,ren,jtim të rr,ymës. Ndërkaq, Faton Abdullahu nga PDK tha për Express se pa,rtia më e madhe op,ozita,re vle,rëson se veprimet e tyre janë rruga që duh,et ndj,eku,r për të ku,ndër,sht,uar shtr,enjt,imin e rry,mës dhe jo pr,otag,oni,mat per,son,alë duke lën,ë të kuptohet se s’do të marrin pjesë në takim. Nga LDK-ja s’kanë pran,uar të fl,asin nëse do të mar,rin pjesë.Ne, si PDK po dis,kuto,jmë edhe ve,pri,me të tjera jashtë Kuvendit për të kundërshtuar vendimin skandaloz të ZRRE-së dhe të Qeverisë Kurti dhe shpresojmë se ato do të mbë,sht,eten nga të gjitha su,bje,kt,et dhe o,rgan,iz,at,at që janë në linjë të nje,jtë me këtë kun,dërsh,tim. Ne e ruajmë vle,rë,simi,n parimor edhe për par,titët jashtë-parlamentare, por besojmë se vepr,imet tona janë ato që duhen ndj,ekur. Andaj, ne jemi të bi,ndur se obl,igi,mi ynë është që përmes vepri,meve tona të ndik,ojmë në anu,lim,n e vend,i,mit për rri,tj,e të cm,im,it të ene,rg,ji,së, përtej te,nden,ca,ve për pro,t,ago,niz,ma per,so,nalë”, tha Abdullahu për Express.

“Partia Demokratike e Kosovës e ka ngr,it,ur çës,ht,jen e kr,i,zës ener,gjeti,ke dhe rr,itjes së cmi,mit të ene,rgj,isë që nga sh,tatori i vitit të ka,luar dhe nuk e kemi bërë këtë për pro,tago,niz,ëm p,oli,tik, por si ob,li,gim qytetar për të tra,jtu,ar një cës,ht,je që e rë,nd,on mirë,qen,ien e çdo familjeje kosovare. Na vjen mirë që për këtë temë kemi arr,it,ur që të kemi koo,rdi,nim dhe ha,rmon,izim të op,ozi,tës në Kuvendin e Kosovës, gjë që po vazhdon edhe tash, si me fte,sën e sea,ncës së ard,hs,hme të jashtëzakonshme”, tha ai.

Leave a comment

Your email address will not be published.