Vjosa Osmani reagon pas lajmit te madh nga Gjermania / Ja me ke ka folur Presidentja

Vjosa Osmani reagon pas lajmit te madh nga Gjermania / Ja me ke ka folur Presidentja

Vjosa Osmani reagon pas lajmit te madh nga Gjermania / Ja me ke ka folur Presidentja

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka reaguar pasi Gjermania ka njohur zyrta,risht patentë-shoferët nga Kosova, duke thënë se ky është një l,ajm shumë i m,irë për më,rgatën tonë që jetojnë në këtë shtet.Osmani ka thënë se nj,ohja e pa,tent sho,ferëve ka qenë një prej disk,utim,eve krye,sore gjatë takimeve që ka pasur me Presidentin Frank-Walter Steinmeier dhe ish- ministrin e punëve të jashtme, Heiko Maas“Gjatë vizitës zyrtare në Gjermani, në takimet me Presidentin Steinmeier, si dhe në takimet me ish- minis,trin e punëve të jashtme, z. Maas fillimisht në Prishtinë me 22 prill të vitit të kaluar, e pastaj dhe gja,të qën,drimit tim në Berlin, kjo ishte një prej dis,kutim,eve krye,sore, e cila re,flek,onte edhe një prej br,eng,ave kryes,ore të më,rgat,ës sonë atje. Jashtëzakonisht mirë,njohëse për bas,hkëpunimin e insti,tuci,one,ve gjermane në tra,jti,min e kësaj kërk,ese të kah,mot,shme”, ka shkruar Osmani.Sipas Osmanit, njohja e patent shoferëve nga Gjermani, kon,fir,mon bes,ueshm,ëri,në e inst,ituc,ion,eve gjermane në pro,cedu,rat dhe punën e inst,ituc,ion,eve kosovare.

Leave a comment

Your email address will not be published.