Paralajmerimi i AAK-se per Qeverine Kurti po trondit gjithe vendin

Paralajmerimi i AAK-se per Qeverine Kurti po trondit gjithe vendin

Paralajmerimi i AAK-se per Qeverine Kurti po trondit gjithe vendin

Aleanca për Ar,dh,mërinë e Kosovës par,alaj,mëron kund,ërsh,tim,e të ash,pra ndaj Qeverisë Kurti për shtr,enjt,imin e çm,imit të ene,rgj,isë elek,tr,ike. Në partinë opozitare thonë se do të përdorin edhe rru,gët joi,nstit,ucion,ale për të shf,uqizu,ar vendimin e ZRrE-së.Nënkryetari i AAK-së, njëherësh deputeti, Pal Lekaj, thotë se vendimin për sh,tren,jti,min e rrymës do të dër,go,jnë në Gj,yka,tën Kus,hte,tue,se, derisa thekson se po i shik,ojnë mundë,sitë për të or,ga,ni,zuar edhe pr,ote,stë. Ai thotë se Qeveria duhet të gjejë zgjidhje edhe për pag,esën e rrymës në veri.

“Ne do të kë,mbën,gul,im që të ku,ndërsh,toj,më këtë nëse qeveria nuk dakordohet, ne do të kërkojmë met,oda demokratike të pre,sio,nit ndaj qeverisë, duke e dërguar edhe në Gjy,ka,tën Kus,htet,uese. Po ashtu, edhe metoda të tjera jashtë inst,itucione,ve…Gjitha janë opsionale, do të shikojmë se cila mundësi do të jetë që të bëjmë pres,ion në qeveri. Përveç këtyre që i thash inst,i,ucion,ale është opsioni i hapur edhe për pr,otes,ta. Të shf,uqiz,oh,et vendimi i ZRrE-së dhe të shik,ohet mund,ësia tjetër alte,rna,tive që mos të vije deri te shtr,enjt,imi i energjisë ele,ktri,ke. Ne do t’i bëjmë kërkesë qeverisë që të zbat,ojë apo merr vendim sepse ka ka,luar re,zolu,ta që iu ka pagu,ar serbëve në veri të Kosovës rrym,ën. Diku rreth 30 milionë, janë kërkuar edhe 30 milionë për këta tre muaj që do të thotë përg,jith,ësi diku 60 milionë, plus 90 milionë sub,ven,cion që i bie se për këta tre muaj do të jetë diku 150 milionë euro”, thotë ai.Lekaj adreson kri,ti,ka edhe ndaj kryeministrin Albin Kurti, të cilin e qu,an ma,shtr,ues.

Leave a comment

Your email address will not be published.